سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
مرتضی آزاد فلاح – کارشناس مسئوول اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران – مدرس دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

چکیده:
توسعه شهری از طریق اتخاذ یک مدیریت یکپارچه و مشارکتی شهری محقق می شود،زیرا همواره بخش دولتی دراکثر جوامع با محدودیت های اعتباری ویا محدودیت منابع انسانی مواجه است. فرهنگ سازی و بسترسازی مناسببرای مشارکت کل جامعه در ساخت محیط زندگی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه شهر محسوب می شود. ازطریق توسعه فرهنگ مشارکت ،انگیزش، تدوین و اجرای طرح جامع توسعه شهری، ایجاد و تقویت فضای کارآفرینی،اطلاع رسانی ، ایجاد زیرساخت های قانونی ، مدیریت خلاق و داشتن طرحهای فنی و اقتصادی می توان مشارکت بخشخصوصی محلی را در پروژه های شهری ترغی نمود. در یک نگاه سیستمی و علت و معلولی توسعه شهری خود منجربه توسعه ملی و کشور خواهد شد. بدین جهت سیاستگذاران و مدیران ارشد شهری باید بکوشند با نگاهی کلینگرانه به جذم و جل تمامی مشارکت های ممکن و آزادسازی پتانسیل های موجود و خلق توانایی های جدیدبپردازند. توسعه و تقویت میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با ارائه آموزش های عمومی در ارتباط با فرهنگشهرنشینی و پایبندی به قوانین و مقررات شهری و آموزش حقوق زندگی شهری به شهروندان زمینه مشارکتاجتماعی آنها را بالا خواهد برد . دراین مقاله سعی برآنست درباره مفهوم مشارکت ، پیش نیازهای مشارکت ، انواعمشارکت ،تجارم مشارکتی به درک درست و دقیقی دست یابیم ودر پایان مقاله به الگوها و راهبردهای ی کهشهروندان می توانند به مشارکت و همکاری با مدیریت شهری بپردازند، اشاره می کنیم.