راهبردها و راهکارهاي نظام برنامهریزي غیر متمرکز (پلهاي )

راهبرد ها و راه کارهاي یک نظام غیر متمرکز برنامه ریزي درسی در موارد زیر قابل ذکر است :

 

 • برقراري یک نظام حمایتی و هدایت براي تهیه برنامههاي درسی منطقهاي و محلی در مرکز براي:
 • تعیین هدفها، تهیه استانداردها، تهیه ملاكهاي ارزشیابی، خدمات مشاوره-اي،کنترل کیفیت.
 • برقراري نظام ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیاز مناطق.
 • تأسیس مرکز منابع برنامهریزي،مرکز اسناد نظري، مرکز اسناد پژوهشی.
 • برقراري نظام مدرسه محوري مبتنی بر قابلیتهاي: مدیر، معلمان، دانشآموزان، اولیا،کارکنان و بهرهگیري از فناوري.
 • برقراري نظام پاسخگویی در :
 • ثبت وقایع در مراحل برنامهریزي و تدوین برنامههاي درسی و محتوا هاي برنامه درسی.
 • بازآموزي(ایجاد مرکز آموزشی و بازآموزي برنامهریزان درسی).
 • پژوهشهاي انجام شده.
 • برقراري نظام آموزشی پژوهش محور- در این نظام برنامهها و محتواهاي تهیه شده منطقهاي و محلی به طور مستمر مورد پژوهش از نوع پژوهش ارزشیابی قرار میگیرد و در چرخهاي مستمر از کار پژوهش اصلاح میشود.
 • اعطاي قدرت قانونی به سازمانهاي آموزش وپرورش استانها براي تشکیل هیأت امناي برنامهریزي.
 • ترغیب تأسیس انجمنهاي غیر دولتی، برنامهریزي درسی در استان ها.
 • برقراري ارتباط با مراکز دانشگاهی داخل و خارج و تبادل دانش و اطلاعات.
 • تشکیل گردهمآییها و همایشهاي مستمر از برنامهریزان به منظور طرح دیدگاه-ها و تبادل دانش و اطلاعات و فنون و راهبردها.