سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدیه پور طاهری – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرضا افتخاری – دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی بدری – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه تهران

چکیده:

در طی دهه های اخیر شواهد بسیار زیادی از تغییرات فزااینده اجتماعی، اقتصادی و محیطی در سطح کشور مشاهده شده که عمدتا به تغییرات فضایی منتهی شده اند. با توسعه فناوری به نظر می رسد که انسان به میزان قابل توجه ای از وابستگی زیاد به عناصر و شرایط طبیعی رها گردیده اما درجه وابستگی آن به برنامه ریزی کالبدی افزایش یافته است. این مقاله بر آن بوده تا از طریق بررسی اسنادی منبعث از توسعه پایدار به ارایه راهبردها و سیاست های توسعه کالبدی در جهت سامان دهی خدمات، دسترسی ها، کاربری اراضیف مسکن و حفظ میراث طبیعی و فرهنگی به عنوان مولفه های اصلی توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی کشور نماید.