از تعاریف اولیه و تحلیل نیازمندیهای کسبوکار در راهبرد و طراحی خدمات استفاده میشود. انتقال خدمات تا اجرای خدمات در طول مهاجرت به محیط واقعی و بهبود مستمر خدمات نیز در محیط واقعی مورد استفاده قرار میگیرند. نیازمندیهای شناساییشده در توافق با مرحله راهبرد خدمات، طراحی میشوند. سپس همه ملزومات برای اتخاذ خدمات در طول مراحل باقیمانده در چرخه حیات، خدمات را به مرحله انتقال میرساند. خدمات در مرحله انتقال، ارزیابی، تست و اعتبارسنجی میشوند. سپس خدمات به محیط واقعی منتقل میشوند و این مرحله نقطه ورود به مرحله اجرای خدمات است.

در هر موقعیتی ممکن است مشکلی وجود داشته باشد که شناسایی و اصلاح ضعفها یا خطاها در هر مرحله از چرخه حیات بر عهده بهبود مستمر خدمات است. چارچوب ITIL چارچوبی برای حاکمیت فناوری اطلاعات ارائه میدهد که شامل مجموعه خدمات، تمرکز ارزیابی مداوم و پیادهسازی کیفیت خدمت فناوری اطلاعات ارائه شده از دو چشمانداز کسبوکار و مشتری است. این تمرکز، عامل اصلی موفقیت در گستره جهانی ITIL است و منافع کلیدی برای سازمانهایی که این تکنیکها و فرایندها را بکارگرفتهاند به همراه میآورد.

از این منافع، میتوان به مواردی از قبیل افزایش رضایت کاربر و مشتری از خدمات فناوری اطلاعات، ارتقاء دسترسپذیری خدمات، جهتگیری مناسب برای افزایش سود حاصل از کسبوکار و نوآوری، ذخیره سرمایه حاصل از کاهش کار اضافی، از دست دادن زمان، ارتقا مدیریت منابع و کاربرد، بهبود زمان تسخیر بازار برای محصولات و خدمات جدید و نیز ارتقاء تصمیمگیری و بهبود ریسک در سازمان اشاره کرد. نیازمندیهای کسبوکار، فعالیتها و راهکارهای خدمات را تعیین میکنند.

راهبردها و سیاست های سازمان فراهم کننده خدمات در مفاهیم ITIL منعکس میشوند. راهنماییهای ارائه شده در ITIL بهطور جامع قابل اجرا هستند و برای همه سازمانهای فناوری اطلاعات صرفنظر از اندازه و فناوری، کاربرد دارند. همچنین کاغذبازی ندارد و سودمندی محسوسی در شناخت نیازهای کسبوکار سازمان ارائه میدهد (کارتلیدگ و همکاران (۲۰۱۰