سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فضل الله عزیزی – گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در مطالعات داده‌های طولی، اندازه‌گیری‌های مکرر در مورد آزمودنی‌های مختلف در طول زمان انجام می‌گیرد. این گونه مطالعات اغلب در تحقیقات پزشکی، اقتصادی و علوم اجتماعی حائز اهمیت است. از آن جایی که داده‌های مقطعی دارای محدودیت‌های جدی است که ممکن است استنباط‌های نادرستی حاصل شود. لذا در داده‌های طولی می‌توان تغییرات مانند وابستگی رفتار حال به گذشته، نا ایستایی و اثرات متغیرهای حذف شده (مشاهده نشده) را در نظر گرفت، تا به گونه‌ای بتوان بر نادرستی استنباط‌ها فایق آمد. در داده‌های طولی به خاطر تغییرات زیاد عوامل مشاهده نشده مسئله ناهمگونی در مدل می‌بایست در نظر گرفته شود تا نشان دهنده اثرات متغیر حذف شده باشد. بنابراین در مدلسازی داده‌های طولی، به خاطر تغییرات زیاد عوامل مشاهده نشده مسئله ناهمگونی در مدل می‌بایست در نظر گرفته شود تا نشان دهنده اثرات متغیر حذف شده باشد. بنابراین در مدلسازی داده‌های طولی، برای کنترل ناهمگونی، شیوه‌های پارامتری و ناپارامتری مطرح شه است. چون در تحلیل داده طولی، مدل‌ها به ویژگی‌های اثر تصادفی حساس هستند، لذا روش ناپارامتری به شیوه گشتاور غیرمرکزی مناسب به نظر می‌رسد. در این مقاله، روش گشتاوری غیرمرکزی برای کنترل ناهمگونی در مدل‌سازی داده طولی مطالعه و اهمیت سادگی محاسبه و گسترش آن برای داده‌های با پاسخ دوحالتی بیان می‌شود.