سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین نیکجو – رئیس واحد تخصصی تعمیرات پیشگیرانه، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
حسین میسمی – کارشناس ارشد واحد تخصصی تعمیرات پیشگیرانه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
علی ترابیان – کارشناس ارشد واحد تخصصی تعمیرات پیشگیرانه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
ابوالفضل زرنگاریان – کارشناس واحد تخصصی تعمیرات پیشگیرانه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در این مقاله , ضمن بررس ی تفصیل ی انرژ ی زمین گرمایی, نحوه اکتشاف , سیستم عملکرد و … به بررس ی کاربرد ی استفاده ا ز این منبع انرژ ی در کشورمان و کارها ی انجام شده در این مقوله توسط وزارتخانه های ذیربط پرداخته شده و ضمن بررسی علل قوت و ضعف آن, به مقایسه کارهای انجام شده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته شده است. علی رغم پتانسیل های بسیار مناسب به منظور کاربرد انرژی ژئوترمال ، بواسطه سه دلیل نبود سیاستگذاری های کلان در زمینه به کارگیری انرژی های تجدید پذیر، فقدان تکنولوژی مناسب در خصوص حفاری عمیق ، مهندسی مخازن ، ساخت و نیز بهره برداری از نیروگاههای ژئوترمال و بالاخره وجود رقیب سرسخت منابع ارزان سوختهای ف سیلی ، بهره برداری از پتانسیل های مزبور کماکان جدی گرفته نشده است . بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر به منظور تغییر در سبد انرژی اجتناب ناپذیر باشد و لذا به کارگیری انرژی ژئو ترمال درآذربا یجان میتواند به عنوان گزینه ای به منظور تغییر کاربری سوخت های فسیل ی مطرح گردد.با توجه به تجدید پذیر بودن انرژی ژئوترمال، عدم آلودگی محیط زیست در نتیجه استفاده از این انرژی ، وجود منابع عظیم و فراوان این انرژی در اکثر نقاط آذربایجان و هزینه های پایین تولید برق از ژئوترمال در مقایسه باسوخ تهای فسیلی باعث خواهد شد که درآیند های نزدیک ژئوترمال به عنوان مهمترین منبع تامین کننده انرژی و برق در آذربایجان مطرح شود.