مقاله راهبرد اقيانوس آبي به عنوان انقلابي در حوزه مديريت راهبردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۵۵ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: راهبرد اقيانوس آبي به عنوان انقلابي در حوزه مديريت راهبردي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبرد اقيانوس آبي
مقاله مديريت راهبردي
مقاله راهبرد
مقاله نوآوري ارزش آفرين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تولايي روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به منظور معرفي و تبيين مفهوم راهبرد اقيانوس آبي و بررسي نقش آن در تغيير و تحول راهبردي سازمان ها انجام شده است. اين مقاله از نوع تحقيقات كاربردي بوده و روش انجام آن توصيفي- تحليلي و مطالعات كتابخانه اي مي باشد. هم چنين ابزار گردآوري اطلاعات از طريق فيش برداري بوده است.
در مفهوم راهبرد اقيانوس آبي، حوزه هاي كاري و خدماتي سازمان ها به دو اقيانوس تشبيه شده است: اقيانوس هاي آبي و اقيانوس هاي قرمز. اقيانوس هاي قرمز در واقع حوزه هاي شناخته شده و نماد كليه صنايع و خدماتي هستند كه امروزه موجود بوده و سازمان ها در آن به رقابت مي پردازند. اقيانوس هاي آبي نيز در واقع فضاهاي شناخته نشده حوزه هاي كاري و خدماتي هستند و نماد كليه حوزه هايي مي باشند كه در حال حاضر وجود ندارند. امروزه راهبردي كه سازمان را به سمت اقيانوس آبي رهنمون مي سازد، راهبرد هاي سنتي همانند توسعه محصول و خدمات (اعم از خدمات انتظامي، شهري و…)، تنوع همگون، توسعه حوزه هاي كاري و خدماتي، رسوخ در ديگر حوزه هاي كاري و خدماتي، مشاركت، كاهش هزينه و واگذاري نبوده، بلكه نوآوري ارزش آفرين به عنوان يك راهبرد است كه با اتخاذ آن هزينه ها كاهش پيدا كرده و هم زمان نيز براي ذي نفعان سازمان ارزش بيشتري ايجاد مي شود. از اين رو راهبرد اقيانوس آبي عمدتا به «نوآوري ارزش» تكيه داشته و زماني تحقق مي يابد كه يك كسب وكار به طور هم زمان براي خود و مشتريانش ارزش هاي جديدي را ايجاد نمايد.