سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی منوری – دبیرخانۀ ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو

چکیده:

رویکرد آفریقای جنوبی در زمینۀ ورود به حوزۀ علوم و فناوری نانو برپایۀ رفع معضلات ملی و ارتقای مزیت های رقابتی موجود، ایجاد و توسعۀ اقتصاد دانش محور در این کشور می باشد .
شروع جدی فعالیت ها در این کشور با ایجاد مؤسسه SANi( مؤسسه پیشگامی فناوری نانو آفریقای جنوبی ) ، همراه بوده که تقریباً یک نهاد فرابخشی است و هماهنگی دستگاه های اجرایی
جهت توسعۀ فناوری نانو را به عهده دارد . متدولوژی مورد استفاده توسط متخصصان SANi ، برنامه ریزی راهبردی ۲ است که از تحلیل SWOT نیز برای مطالعات و بررسی های میدانی بهره برده اند . همچنین فعالیت های کلیدی جهت توسعۀ فناوری نانو در حوزه های منابع انسانی، شبکه سازی، زیرساخت های تحقیقاتی، ارتقاء دانش عامه و توسعه تحقیق وتوسعه متمرکز شده اند .
افق زمانی این برنامه، ۱۰ ساله بوده و در ابتدای سند، سناریویی از سال ۲۰۲۰ و آثار کاربست نانو در زندگی و جامعه در سال مذکور،در ابتدای سند راهبردی توسعۀ فناوری نانو آمده است