سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ولی بابایی پور – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، م
سیدعباس شجاع الساداتی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، بخش مهندسی بیوشیمی، گروه بی
سیدمرتضی رباط جزی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع علوم کاربردی، مرکز آموزشی و تحقیقاتی
رسول خلیل زاده – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع علوم کاربردی، مرکز آموزشی و تحقیقاتی

چکیده:

در فرایند غیر مداوم با خوراک دهی، روش خوراکدهی بدلیل تاثیر زیادی که روی شرایط محیطی و تغذیه ای موثر در رشد میکروارگانیسم و بالطبع تولید پروتئین نوترکیب دارد همواره بعنوان رویکرد اساسی در افزایش تولیدپروتئین های نوترکیب مورد توجه قرا ردارد. در این تحقیق روش خوراکدهی با سرعت رشد ویژه حداکثر و بدون کنترل پس خور برای رسیدن به بالاترین تراکم سلولی و تولید اینترفرون گامای انسانی از اشریشاکلی نوترکیب سویه BL21(DE3) [pTE3a-hifny] بررسی شد و مناسبترین راهبرد خوراکدهی برای رسیدن به بالاترین بهر دهی کلی تولید توده زیستی و بالطبع تولید بالایپروتئین نوترکیب مورد نظر بدست آمد.
با راهبرد خوراک دهی جدید دانسیته سلولی نهایی ۵ مثبت ومنفی ۱۳۰ (گرم وزن خشک سلول بر لیتر) و با غلظت اینترفرون گاما ۱ مثبت ومنفی۵۴ (گرم اینترفرون گاما بر لیتر) در مدت ۰/۵ مثبت ومنفی ۱۶ ساعت و بازدهی ویژه تولید توده زیستی ۰/۱ مثبت ومنفی۰/۴۴ (وزن خشک سلول بر گرم گلوکز) و بازدهی ویژه تولید اینترفرون گاما ۱۰ مثبت ومنفی۴۰۰ (میلی گرم پروتئین بر گرم توده سلولی) و بهره دهی کلیتولید بیومس ۰/۳ مثبت ومنفی۹/۱ (گرم بر ساعت بر لیتر) و بهره دهی کلی تولید اینترفرون گاما ۰/۱ مثبت ومنفی۳/۳۵ (گرم بر ساعت بر لیتر) بدست آمد، که این بالاترین مقدار بهره دهی تولید دانسیته سلولی و پروتئین نوترکیب از اشرشیاکلی است که تاکنون گزارش شده است. که برای اینترفرون گاما بهره دهی کلی تولید بیومس و بهره دهی کلی تولیداینترفرون گاما به ترتیب ۳/۷ و ۳/۵ برابر بالاتر از مقدارگزارش شده است. ضمنا تاثیر روش خوراکدهی روی دانسیته سلول نهایی، غلظت استات (بعنوان اصلی ترین متابولیت جانبی)،
فسفات، آمونیوم ، گلوکز محیط تخمیر، پایداری پلاسمید ، مقدار گلوکز و امونیاک مصرفی در کشت غیر مداوم همراه با خوراک دهی باکتری اشریشاکلی نو ترکیب سویه BL21(DE3) حاوی ژن اینترفرون گامای انسانی بررسی شد.