سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
نیکزاد عباسی – دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی-پردیس بین الملل
پیمان نمامیان – دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی تهران
محمد سهراب بیگ – رئیس و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:
پیشگیری از جرم و مباحث مطروحه در آن از دیدگاه جرم شناسی، همیشه از جمله مباحث بسیار مهم و رایجی بوده که هیچ گاه مورد بی اعتنایی وفراموشی جرم شناسان، جامعه شناسان، روان شناسان و به طور کلی علم سیاست جنایی و جامعه شناسی جنایی قرار نخواهد گرفت. چرا که از زمانی کهبشر به دنیای مادی در عرصه حیات گذاشته همواره انحرافات، کژروی از معیارهای مناسب، تباهی ها و جرایم را با طعم تلخ آنها چشیده است. با اینوجود همه تدابیر و اقداماتی که به ذهن بشر، برای تقابل و رویارویی با آنها خطور کرده و توفیق اجرای آنها را یافته نمی توان به هیچ وجهی رشد جرایمو انحرافات که همواره نسبت به میزان اقدامات پیشگیرانه که بیشتر از نوع مجازات بوده، را مورد انکار قرار داد. با این حال، با رویکرد به متون فقهی و دینی و استمداد از آنها برای پیشگیری از جرم، سابقه ای طولانی ندارد؛ چرا که بشر گرفتار الحاد، قرونی را بدون توجه به این مهم سپری کرده است