سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسنقلی پور –

چکیده:

بخش خرید قبل از سال ۱۹۸۰ به عنوان یک حوزه پشتیبانی و تأمین کننده نیازهای سایر واح دها و بر مبنای طرح و برنامه آن واحدها یا سازمان عمل م یکرد. از سال ۱۹۸۰ به بخش
خرید به عنوان یک واحد راهبردی و اثرگذار متقابل بر راهبردهای سازمانی توجه شد. و مطالعات سال ۱۹۹۰ نیز این دیدگاه را تقویت کر د. نکته اساسی در این مقاله عبارتست از بررسی چال شهایی که بخش خرید با آن مواجه م یباشد و بخ شهای اصلی راهبرد وظیف های بخش خرید جهت ایفاء نقش راهبردی در سازمان چه م یباشد. و در آینده بخش خرید با چه تغییراتی مواجه خواهد شد که با لحاظ آن آینده بتواند دارای برنام هریزی و راهبردی مؤثر باشد. امروزه بخش خرید / تأمین باید آیند هنگر و پیشرو باشد و نباید تنها به واکنش نشان دادن نسبت به موقعی تها و مشکلات فعلی بسنده کند.