مقاله راهبرد نگاه به شرق در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: ديدگاه ها، زمينه ها و فرصت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات سياسي از صفحه ۹۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: راهبرد نگاه به شرق در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: ديدگاه ها، زمينه ها و فرصت ها
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگاه به شرق
مقاله امنيت و منافع ملي
مقاله منطقه گرايي
مقاله اقتصاد و امنيت انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آدمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، اهميت ژئوپلتيک و منطقه گرايي را در نظام بين الملل دوچندان کرده، به طوري که بسياري از کشورها در سياست خارجي خود منطقه گرايي را به عنوان اصلي ثابت و اساسي جهت تامين منافع و امنيت ملي خود برگزيده اند. نگاه عملي و نظري غالب در طول سال هاي متمادي گذشته در سياست خارجي ايران عدم توجه به راهبرد «نگاه به شرق» و بلکه نگاه يک جانبه به غرب بوده و اين باعث غفلت از ساير مراکز و منابع قدرت و ثروت جهاني به خصوص در نزديکي مرزها گشته است؛ اما در سال هاي اخير راهبرد نگاه به شرق، به راهبردي منطقه گرايانه از سوي جمهوري اسلامي ايران در منظومه نگاه ژئوپلتيکي و جغرافيايي تبديل شده است، چرا که ايران از جمله کشورهايي مي باشد که به لحاظ موقعيت جغرافيايي و سياسي، از مزيت ژئواستراتژيکي، ژئواکونوميکي و ژئوپليتيکي بهره مند مي باشد. بر اين اساس «راهبرد نگاه به شرق» که از منطق علمي و تاريخي و همچنين ريشه هاي جغرافيايي و سياسي در سياست خارجي کشور برخوردار است و هويت سازي جديدي در گفتمان سياست خارجي ايجاد مي کند، از اهميت مضاعفي برخوردار شده است. نوشتار حاضر تلاش دارد ديدگاه ها، زمينه ها و فرصت ها راهبرد نگاه به شرق را در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران واکاوي نمايد.