مقاله راهبرد پليس براي توسعه امنيت پايدار: پيشگيري از بزه كاري و بزه ديدگي افراد با اطلاع رساني انتظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: راهبرد پليس براي توسعه امنيت پايدار: پيشگيري از بزه كاري و بزه ديدگي افراد با اطلاع رساني انتظامي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت پايدار
مقاله پيشگيري از وقوع جرم
مقاله اطلاع رساني انتظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي خوزاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه امنيت پايدار نتيجه مستقيم و يا غيرمستقيم اقدامات و عملکرد مجموعه قواي سه گانه يک کشور است. بدين منظور توسعه امنيت پايدار، با همکاري و هماهنگي نهادها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي مختلف در اين عرصه امکان پذير مي باشد. اما ماموريت اصلي پليس در حيطه امنيت موجب شده که به تحقق امنيت پايدار توجه ويژه ايي بشود و وظايف اختصاصي و جديدي براي خود تعريف نمايند. در اين زمينه يکي از الزامات توسعه پايدار، جلوگيري از بزه كاري و بزه ديدگي افراد مي باشد. لذا پليس علاوه بر منظور نمودن وظيفه پيشگيري در ماموريت هاي خود، راهبردها و راه کارهاي اجرايي را اتخاذ مي نمايد. در اين ميان اطلاع رساني انتظامي به عنوان يک راه کار، مورد توجه پليس جامعه محور بوده و پليس در اين گونه اطلاع رساني ها، با شناسايي انواع مختلف موضوعات اطلاع رساني (طرح ها و خدمات انتظامي؛ توصيه ها و هشدارهاي پليسي؛ قواعد اجتماعي و آموزش مهارت هاي زندگي؛ آموزه هاي ديني) از يک طرف از بزه كاري افراد جلوگيري مي کند و از طرف ديگر مانع بزه ديدگي افراد مي گردد. بدين منظور اين مقاله با روش كتابخانه اي و فيش برداري به مرور ادبيات موضوع و نقش و جايگاه پليس در انواع اطلاع رساني انتظامي و نيز جايگاه اين گونه اطلاع رساني ها در پيشگيري از وقوع جرم پرداخته است.