مقاله راهكارهاي ارتقاي كيفيت آموزشي رشته هاي علوم قرآني از ديدگاه استادان و دانشجويان موسسه آموزش عالي آزاد علوم قرآني و معارف اسلامي غدير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: راهكارهاي ارتقاي كيفيت آموزشي رشته هاي علوم قرآني از ديدگاه استادان و دانشجويان موسسه آموزش عالي آزاد علوم قرآني و معارف اسلامي غدير
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله كيفيت آموزشي
مقاله علوم قرآني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي ابري احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند زهره
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي پور سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي عوامل افزايش دهنده كيفيت آموزشي رشته هاي علوم قرآني از ديدگاه استادان و دانشجويان موسسه آموزش عالي آزاد علوم قرآن و معارف اسلامي غدير پرداخته است. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است و نمونه آماري ۱۱ نفر از استادان و ۱۲۱ نفر از دانشجويان موسسه بود. ابزار اندازه گيري پرسشنامه محقق ساخته شامل ۴۲ سوال بسته پاسخ و يك سوال بازپاسخ (تشريحي) بود كه در مطالعه مقدماتي، ضريب اعتبار آن با استفاده از روش ضريب آلفاي كرونباخ ۰٫۸۷ برآورد گرديد. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از رسم جدولها و نمودارهاي فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و آزمون z تك متغيره، آزمون t2 هتلينگ و آزمون t مستقل صورت گرفت. بررسي سوالات ششگانه تحقيق با استفاده از آزمون z تك متغيره، نشان دهنده تاثيرگذاري قابل ملاحظه عوامل «تناسب برنامه هاي آموزشي با نيازهاي واقعي دانشجويان»، «واجد شرايط بودن استادان»، «در اختيار داشتن تجهيزات مناسب آموزش» و «استفاده از كادر اداري مجرب و متخصص» بر کيفيت آموزشي رشته هاي علوم قرآني بود. اما تاثيرگذاري «استفاده از تدابير تشويقي» و «ارزيابي علمي و مستمر»، كمتر از سطح متوسط ارزيابي شد. همچنين بر اساس نتايج آزمون t2 هتلينگ از ديدگاه استادان، «واجد شرايط بودن استادان» بيشترين تاثير را در ارتقاي كيفيت آموزشي رشته هاي علوم قرآني دارد و «ارزيابي علمي و مستمر از دانشجويان» داراي کمترين تاثير است. اما از ديدگاه دانشجويان، بيشترين تاثير مربوط به «واجد شرايط بودن استادان» و کمترين تاثير مربوط به «استفاده از تدابير تشويقي» است.