مقاله راهكارهاي اصلاح مكالمه در كودكان طبيعي ۳ تا ۵ ساله شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۴۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: راهكارهاي اصلاح مكالمه در كودكان طبيعي ۳ تا ۵ ساله شهر اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاربردشناسي زبان
مقاله اصلاح مكالمه
مقاله نقص ارتباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقارسولي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: نخشب محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مهارت هاي اصلاح مكالمه، يكي از مهم ترين مهارت هاي كاربرد شناختي زبان و از دسته مهارت هاي مكالمه اي مي باشد. اهميت اين مهارت ها به وي‍ژه در مورد كودكان دچار نقايص زباني از قبيل كودكان كم شنوا يا دچار نقص ويژه زبان كه نياز به اصلاح نقايص ارتباطي دارند، به شدت احساس مي شود. اطلاعات آسيب شناسان گفتار و زبان در زمينه چنين مهارتي و شكل طبيعي استفاده از راه كارهاي اصلاح مكالمه (تكرار، بازگويي، افزايش و اصلاح سرنخي) بسيار محدود و مبتني بر حدس و گمان مي باشد. اين پژوهش به معرفي و مقايسه اين راه كارها در كودكان طبيعي ۳، ۴ و ۵ ساله پرداخت.
مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي- تحليلي و مقطعي، كاربرد انواع راه كارهاي اصلاح مكالمه در ۷۲ نمونه از كودكان دختر و پسر فارسي زبان شهر اصفهان، در سه گروه سني ۳، ۴ و ۵ ساله به كمك دو كتابچه تصويري و ايجاد موقعيت درخواست توضيح، مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: راه كارهاي بازگويي، اصلاح سرنخي و پاسخ هاي نامناسب با سن ارتباط معني داري داشتند، ولي در مورد راه كارهاي تكرار و افزايش، چنين ارتباط آماري به اثبات نرسيد. در مورد جنس نيز تنها راه كار بازگويي در پسران، كاربرد بيشتري نسبت به دختران داشت.
بحث: تكرار در هر مقطع سني پركاربردترين راه كار بود. استفاده از راه كار بازگويي در سنين پايين تر، شايع تر و با افزايش سن كاهش يافت. استفاده از راه كار اصلاح سرنخي نيز با افزايش سن بيشتر شد. اين نتايج با نتايج پژوهش هاي خارج از كشور هم خواني داشت.