مقاله راهكارهاي حفظ حقوق بيمار در سيستم پرونده الكترونيك سلامت (مقاله بازآموزي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در طب و تزکيه از صفحه ۵۶ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: راهكارهاي حفظ حقوق بيمار در سيستم پرونده الكترونيك سلامت (مقاله بازآموزي)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بيمار
مقاله سيستم پرونده الكترونيك سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدفرج اله سيده صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرونده الكترونيك سلامت يك مجموعه جامع و سازماندهي شده الكترونيكي داده ها و اطلاعات باليني، دموگرافيكي، اجتماعي و مالي است كه مراقبت بهداشتي ارايه شده به يك فرد را مستند ميكند. يكي از ويژگيهاي بسيار مثبت پرونده الكترونيك سلامت دسترسي به داده ها و اطلاعات بيماران است. همين سهولت دسترسي خطر نقض حقوق بيمار در خصوص محرمانگي اطلاعات را افزايش مي دهد. راهكارهاي فراواني جهت حفظ حقوق محرمانگي اطلاعات موجود در پرونده هاي بيماران تاكنون ارايه گرديده است.
مطالعه حاضر با هدف ارايه راهكارهاي حفظ حقوق بيماران در سيستم پرونده الكترونيك سلامت به مرور اطلاعات موجود در اين زمينه در پايگاههاي داده معتبر همچون Pubmed و AHIMA و سايت سازمانهاي معتبر استانداردسازي HLV, ISO و ASTM و متون مرتبط در فاصله سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ پرداخته است.
حفظ حقوق بيماران در خصوص محرمانگي اطلاعات آنها درون سيستم پرونده الكترونيك سلامت از طريق تدوين قوانين و استانداردهايي ميسر مي سازد كه از يك سو دسترسي كاربران و بيماران را فراهم كند و از سويي ديگر راههاي امنيتي حفظ حقوق بيماران را نيز تامين كند. دسترسي كاربران در غالب خواندن، نوشتن و مرتب كردن اطلاعات بايد كنترل شود و در اين زمينه ابزار كنترل دسترسي و سطح دسترسي، رمزگذاري، برچسب گذاري و تدوين شناسه ها كمك خواهد كرد. تاييد كه به معناي تصديق اطلاعات است، در سيستم EHR از طريق امضاي ديجيتالي انجام مي شود و بايد در اين زمينه قوانيني تدوين نمود و اگر قرار است كه EHRها به وسيله هر دو بيماران و متخصصان باليني استفاده شده و براي ارايه در دادگاههاي قانوني به عنوان مدارك مورد استناد پذيرفته شوند، رعايت جنبه هاي پزشكي قانوني در آن ضروري به نظر مي رسد.
از آنجا كه سيستم HER مخزن اطلاعات مربوط به بيماران بوده و جهت اهداف آموزش، تحقيق و درمان در سطوح مختلف و توسط كاربران متعدد استفاده مي شود، بايد به گونه اي طراحي شود كه به مساله امنيت و محرمانگي اطلاعات خدشه اي وارد نكند، تنها افراد مجزا و با اختيارات محدود قادر به دسترسي به آن باشند و تمام اطلاعات به طريقي تاييد و امضا شوند كه از لحاظ قانوني قابل استناد باشند. تدوين استانداردها، قوانين و راهنماها از جمله مهمترين راهكارها در حفظ حقوق بيماران است، چرا كه مساله تنوع سيستم ها را تعديل نموده و يكپارچگي سيستم پرونده الكترونيك سلامت را تضمين خواهند نمود. با توجه به مطالعه انجام شده،‌ مهمترين زمينه هاي استانداردسازي شامل تدوين شناسه ها، راهنماي محرمانگي، رازداري، دسترسي، مديريت نسخه برداريها، اعتبار و جو از كاربران، دسترسي به اطلاعات، اصلاح و تاييد اطلاعات بهداشتي، راهنماي مراقبت بهداشتي اينترنتي و اينترنتي و امنيت سيستم ها مي باشند. مساله امنيت و محرمانگي در هنگام تبادل اطلاعات نيز از جمله زمينه هايي است كه بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد و استانداردسازي شود. و در نهايت بايد به اين نكته توجه نمود كه محدوديتهاي فرهنگي و ساختاري جامعه بر قوانين امنيت و محرمانگي اطلاعات تاثير خواهند داشت.