مقاله راهكارها و الگوهاي ترويج و توسعه تعاونيهاي آموزشگاهي در استان خراسان جنوبي از ديدگاه دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۵۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: راهكارها و الگوهاي ترويج و توسعه تعاونيهاي آموزشگاهي در استان خراسان جنوبي از ديدگاه دانش آموزان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاونيهاي آموزشگاهي
مقاله موفقيت
مقاله توسعه و ترويج
مقاله تشكلهاي دانش آموزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري گل الهام
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري علي قلي
جناب آقای / سرکار خانم: قلي نيا محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: روستا كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه تشکلهاي دانش آموزي يکي از سياستهاي اجرايي آموزش و پرورش به شمار مي آيد که با هدف برانگيختن حس مشارکت دانش آموزان و افزايش توانمنديهاي اجتماعي و نگرشي آنان برنامه ريزي شده است. تعاونيهاي آموزشگاهي به عنوان نوعي از اين تشکلها، مسايل و مشکلاتي در اجرا و سازماندهي دارند که بدين منظور تحقيق حاضر با هدف بررسي الگوهاي ترويج و توسعه تعاونيهاي آموزشگاهي در سال ۱۳۸۸ انجام پذيرفته است. اين تحقيق از نوع کاربردي و کمي و از نوع حال و آينده نگر است. جامعه آماري تحقيق، دانش آموزان عضو هيئت مديره تعاونيهاي آموزشگاهي در استان خراسان جنوبي را دربرمي گيرد که به علت محدود بودن تعداد تعاونيهاي آموزشگاهي استان، سرشماري شده اند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است و روايي ابزار جمع آوري اطلاعات را کارشناسان، مديران و پژوهشگران تاييد كرده اند و پايايي نيز به وسيله ضريب آلفاي کرونباخ به ميزان ۰٫۷۹ اندازه گيري شده است.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که هيچ گونه رابطه معني داري بين متغيرهاي شخصي پاسخگويان و ويژگيهاي تعاوني با عوامل موثر بر موفقيت، عدم موفقيت و توسعه تعاونيهاي آموزشگاهي از ديدگاه دانش آموزان وجود ندارد. در دسته بندي عوامل موثر بر موفقيت تعاونيها از تحليل عاملي نوع R استفاده شد که در نهايت عوامل حمايتي، تربيتي، عملکردي – اقتصادي، اجتماعي، کارامدي – اطلاع رساني به عنوان عوامل موثر در موفقيت تعاونيها دسته بندي شدند که در مجموع ۶۹٫۴۵ درصد واريانس عوامل موثر بر موفقيت تعاونيهاي آموزشگاهي را تبيين مي کنند. عوامل عدم موفقيت تعاونيهاي آموزشگاهي نيز عبارتند از عوامل برنامه – ساختاري، نظارتي – قانوني، زماني – اداري، نيازسنجي – مشارکتي و اهدافي – کارکردي که در مجموع ۷۰٫۹۶ درصد واريانس عوامل موثر برعدم موفقيت را تبيين مي نمايند. عوامل موثر بر توسعه تعاونيهاي آموزشگاهي نيز عوامل انگيزشي – آگاهي، آموزشي، برنامه اي – توسعه اي، حمايتي، مسئوليت پذيري و گروه هاي همسال هستند که در مجموع ۷۹٫۶۸ درصد واريانس عوامل موثر بر توسعه تعاونيها را تبيين مي كنند.