مقاله راهكاري ساده و موثر براي تشخيص حروف الفباي فارسي در زبان اشاره حرکات انگشتان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۳۲۳ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: راهكاري ساده و موثر براي تشخيص حروف الفباي فارسي در زبان اشاره حرکات انگشتان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشکارسازي پوست
مقاله املاي انگشتي فارسي
مقاله تشخيص زبان اشاره
مقاله شبكه عصبي
مقاله نزديک ترين همسايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگرسخويدي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شرافت احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير، تشخيص حرکات اشاره (زبان اشاره) مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. زبان اشاره، ترکيبي از حالات دست، حرکات دست و حالات چهره است. املاي انگشتي، يک نمايش براي حروف الفباي کلماتي است که در لغت نامه زبان وجود ندارد. در اين مقاله يک سامانه املاي انگشتي براي تشخيص حروف الفباي فارسي ارايه شده که در آن براي هر حرف الفبا يک شکل دست در نظر گرفته شده است. اين سامانه شامل پنج مرحله است: اول، جمع آوري داده تصويري؛ دوم، پيش پردازش؛ سوم، استخراج و آشکارسازي ويژگي هاي شکل دست؛ چهارم، کاهش اندازه بردار ويژگي و پنجم، پياده سازي تشخيص با استفاده از سه روش نزديک ترين همسايه (معيار فاصله اقليدسي و معيار فاصله اقليدسي نرماليزه) و شبكه عصبي. در اين مقاله از تبديل کسينوسي گسسته  (DCT)براي کاهش اندازه بردار ويژگي استفاده شده است که نسبت به روش هاي موجود، نظير تبديل فوريه گسسته و ضرايب توصيف گر فوريه عملکردي بهتر دارد. نتايج پياده سازي با شبكه عصبي، دقت تشخيص حروف الفبا را %۹۹٫۱ نشان داده است که نسبت به عملكرد سامانه هاي موجود بهبود يافته است.