مقاله راهنماي آموزشي – درماني براي ارزيابي ميزان رعايت استانداردهاي پايه مراقبت هاي بيهوشي در جراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۵۷ تا ۳۶۳ منتشر شده است.
نام: راهنماي آموزشي – درماني براي ارزيابي ميزان رعايت استانداردهاي پايه مراقبت هاي بيهوشي در جراحي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيهوشي
مقاله استانداردهاي بيهوشي
مقاله مراقبت بعد از بيهوشي
مقاله راهنماي آموزشي
مقاله درماني
مقاله ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محجوبي پور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند عظيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رعايت استانداردهاي بيهوشي از ضروريات بوده و لازم است قبل، حين و در خاتمه روند بيهوش کردن بيماران وضعيت موجود طبق چک ليست استانداردي ارزيابي شود و در صورت وجود مشکل، راه حل منطقي ارايه گردد. هدف اين مطالعه طراحي چک ليست ارزيابي ميزان رعايت استانداردهاي بيهوشي و بررسي وضع موجود مراعات استانداردها توسط متخصصين و رزيدنت هاي بيهوشي در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي گيلان مي باشد.
روش ها: ابتدا مراحل مختلف فرآيند بيهوش کردن بيمار از هنگام ورود به اتاق عمل تا زمان خروج وي مشخص گرديد. در هر مرحله استانداردها بر اساس کتاب هاي معتبر و نظريه هاي اصلاحي اخذ شده از اساتيد بيهوشي و با توجه به شرايط موجود بيمارستان هاي دانشگاه مربوطه تدوين و چک ليست آن استخراج گرديد. فعاليت متخصصين و رزيدنت هاي بيهوشي (۲۰ نفر) بر اساس چک ليست فوق به صورت غير محسوس در طي ۶ ماه مشاهده و ارزيابي شد. داده ها با محاسبه توزيع فراواني تحليل گرديد.
نتايج: بيشترين موارد عدم رعايت استاندارد به ترتيب نزولي مربوط بودند به: آماده سازي اتاق عمل (۵۲٫۵ درصد)، قبل از انتوباسيون (۴۲٫۲ درصد)، قبل از اکستوباسيون (۴۰ درصد)، حين بيهوشي ( ۳۴٫۵درصد)، ترخيص از ريکاوري (۳۳٫۳ درصد)، بعد از انتوباسيون (۲۷٫۷ درصد)، قبل از ريکاوري (۲۷٫۲ درصد)، حين ريکاوري (۱۷٫۱ درصد)، هنگام انتوباسيون (۸/۱۳ درصد)، هنگام ورود بيمار به ريکاوري (۳/۱۱ درصد)، تحويل بيمار به ريکاوري(۱۰ درصد)، موقع اکستوباسيون (۹ درصد)، بعد از اکستوباسيون (۰ درصد).
نتيجه گيري: ضرورت داشتن چک ليست و بکارگيري آن در زمان بيهوش کردن بيماران در اتاق عمل براي حفاظت بيمار از خطرات با اين مطالعه مشخص و نقاط ضعف عملکرد کنوني مشخص گرديد. بر اساس نتايج مطالعه حاضر مي توان مداخلات آموزشي و مديريتي براي بهبود مراعات استانداردها را طراحي نمود.