سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد شایان نژاد – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی بایستی راندمان سیستمهای آبیاری بخصوص آبیاری سطحی افزایش یابد. یکی از کارها برای رسیدن به این منظور، طراحی بهینه آبیاری سطحی است. در این مقاله متغیرهای طراحی آبیاری شیاری که عبارتند از: طول شیار، دبی ورودی به شیار و مدت زمان آبیاری(زمان قطع جریان).بگونه ای محاسبه شده اند که کل هزینه آبیاری که تابع هدف میباشد، حداقل وراندمان کاربرد آن حداکثر شود. تابع هدف بر اساس هزینه های آب ، کارگروحفر نهر وشیارتشکیل شده است. هزینه کارگری تابعی از زمان آبیاری و آن نیز وابسته به زمان پیشروی آب در شیار میباشد.بنابراینبایستی در تابع هدف ،معادله ای برای محاسبه زمان پیشروی بطور صریح و دقیق بکار گرفته شود. از آنجا که هیچکدام از روشهای دقیق طراحی آبیاری شیاری مانند مدل اینرسی صفر ، زمان پیشروی را بطور صریح محاسبه نمی کنند، لذا در این تحقیق از معادله ارائه شده توسط والیانتاز که از نتایج مدل اینرسی صفر استخراج شده،استفاده گردیده است .در تابع هدف علاوه بر متغیرهای طراحی، مشخصات خاک،شیارو نیاز خالص آبیاری وجود دارد. بنابراین برای هر نوع خاک و گیاه مشخصی میتوان متغیرهای طراحی وبدنبال آن راندمان آبیاری را محاسبه نمود.در این مقاله اینکار برای خاکهای مختلف و بر اساس نیازهای مختلف آبیاری انجام گردیده و بصورت جداولی ارائه شده است.