سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مصطفی وطن زاده – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی – سرپرست طرح

چکیده:

اهمیت پوششها و فیلترها در طرحهای زهکشی اراضی، توجه به ملاحظات کلی طرح، جنبه های اقتصادی وفنی در پروژه های زهکشی، کاربرد تجارب بین المللی از مهمترین جنبه های انتخاب نوع «پوشش» می باشد.
در این خصوص شناخت انواع لوله ها، روابط هیدرولیکیحاکم بر جریان آب هنگام ورود به لوله زهکش و شناسایی انواع پوششها راهنمای اصلی انتخاب پوشش و سازگاری آن با شرایط طرح می باشد.
شناخت معیارهای طراحی سازمانها و کشورهای مختلف و همچنین مقایسه حدود راهنمای هر یک از ضوابط معرفی شده جهت تطبیق با شرایط حاکم بر محیط (خاک و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن) زهکشی به انضمام راهنمائی های کاربردی کشورهای مختلف در زمینه انتخاب و طراحیپوشش از دیگر مواردی است که درمقاله حاضر ارائه گردیده است .