سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیما شجاعی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
سیاوش آزاد – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای و رئیس اداره پیشگیری شرکت ایران خودرودیزل

چکیده:

حفاظت کارگران و تأمین ایمن ی و بهداشت آنها در محیط کار همواره از جمله اصول اساسی مدیریت نوین محسوب می گردد به گونه ای که هم اکنون بخشی از کلیه سیستمهای مدیریتی به مقوله ایمنی و بهداشت کارکنان اختصاص یافته اس ت. بنادر نیز بعنوان یکی از محیطهای کاری مهم که جابجایی میلیونها تن از محموله های تجاری در سطح جهان از طریق آنها صورت می گیرد، از این مقوله مستثنی نمی باشن د. این در حالی است که بر اساس برآوردها، حداقل ۵۰ % از حجم حمل و جابجایی محموله ها در بنادر توسط کارگران صورت می گیرد که این مسئله مؤید اهمیت بیش از پیش توجه به ایمنی و بهداشت شاغلین در بنادر می باشد بر این اساس سازمان بین المللی کار (ILO) به منظور حصول اطمینان از تأمین ایمنی و بهداشت کارکنان شاغل در بنادر و تهیه الزامات قانونی مورد نیاز در این خصوص اقدام به تهیه مستندات زیر نمود : ۱ کنوانسیون ایمنی و بهداشت شغلی (کار در اسکله) – سال۱۹۷۹-شماره ۱۵۲-۲-توصیه نامه ایمنی و بهداشت شغلی (کار در اسکله) – سال ۱۹۷۹ – شماره ۱۶ -۳-دستورالعمل ایمنی و بهداشت در بنادر – سال ۲۰۰۵ اما علیرغم تصویب این استانداردها و مکلف شدن دولتها، کارفرمایان و شاغلین در بنادر به رعایت الزامات مربوطه، مشکلی که همواره در ارتباط با اجرای این دستورالعملها وجود داشته است، فقدان روشی مستند به منظور امکان ممیزی وضعیت ایمنی و بهداشت در بنادر براساس دستورالعملهای مزبور بوده اس ت. به همین جهت در سال ۱۹۹۸ ، شرکای مدیریت زیست محیطی دریاهای آسیای شرقی (PEMSEA) در مانیل براساس برنامه منطقه ای GEF/UNDP/IMO پروژه ای را به منظور تبیین و توسعه چارچوب مدیریت استراتژیک بر حمل و نقل و جابجایی ایمن محموله های خطرناک در دو بندر تعیین شده آغاز کردن د. بخش مهمی از این پروژه تهیه یک راهنمای ممیزی جهت نظارت بر اجرای صحیح مقررات در بنادر بود که این راهنما در دسامبر ۲۰۰۱ انتشار یافت. با انتشار این راهنما ILO تصمیم گرفت که با مشارکت PEMSEA نسبت به جامعیت بخشی به این راهنما و افز ایش کاربری آن جهت کلیه فعالیتهای بندری اقدام نماید که ماحصل این مطالعات، انتشار "راهنمای ممیزی ایمنی و بهداشت در بنادر در سال ۲۰۰۵ " می باش د. براساس این راهنما، کلیه الزامات مندرج در دستورالعمل ایمنی و بهداشت در بنادر ( ۲۰۰۵ ) در ۱۵۴ بخش مورد ممیزی و ارزیابی قرار می گیرند. در این مقاله به بررسی این راهنما و اهمیت آن در ارتقاء ایمنی و بهداشت در بنادر کشور پرداخته خواهدشد..