این بیشتر در امور تحقیقی و پژوهشهایی است که در موضوع واحدی منابع بسیار است و کتابها بین افراد تقسیم می شود تا در جلسهٔ مشترکی جمع بندی روی نوشته های مختلف داشته باشند یا نظرهای مختلف را مطرح و بررسی کنند، یا «نظر جمعی» روی کتابی بدهند، یا آنکه عدهای مأمور مطالعه و پژوهش پیرامون یک مسأله اجتماعی یا فرهنگی شوند و کار جمعی آنان بررسی نوشته ها، نامه ها، پروندهها، مصاحبه ها و … باشد.

تشکیل «هسته های مطالعاتی» بخصوصی در بین نوجوانان، میتواند عامل جذب آنان به کتاب و مطالعه باشد و هم روحیهٔ کار جمعی و فعالیت مشترک را میان آنان افزایش دهد. به علاوه فایدهٔ مطالعهٔ گروهی، پختهتر شدن دیدگاهها، برخورد آراء و افکار، فهم عمیق تر مطالب کتاب، و نوعی مشارکت و همکاری فکری است. اندیشه های مختلف در بررسی یک کتاب یا چند نوشته، دارای دیدگاههای مختلف است و برخورد اندیشه ها سازنده است. چه بسا کسی نکتهای به ذهنش برسد که به فکر آن دیگری نمی رسید.

افات مطالعه آفاتی که برای مطالعه به نظر میرسد، برخی مربوط به پیش از مطالعه است، بعضی به حین مطالعه و بعضی به پس از مطالعه مربوط میگردد. به

این آفات، در چند عنوان اشاره می شود:

۱- نبودن علاقه و انگیزه برای مطالعه

۲- زدگی و دلسردی از مطالعه، در نتیجهٔ:

– خواندن کتاب نامناسب

– مطالعهٔ بدون تشویق

– مطالعهٔ گسسته از عمل و نتیجهٔ خارجی

۳- حیرت و سرگردانی

این آفت، از عدم برنامه در مطالعه، هضم نکردن صحیح مطالب، رفع نشدن اشکالات، نتیجهٔ نگرفتن از مطالعه، انبوهی کتابهای موجود دربارهٔ موضوعی خاصی، یا عدم انتظام صحیح در معلومات حاصله از مطالعه ناشی می شود.

۴- هرزگی

یعنی سرزدن به هر کتابی و کتابخانه ای و گشودن آن و خواندن صفحاتی ولی به آخر نرساندن. این آفت باعث میشود که انسان نتواند روی موضوع یا کتاب خاصی تأمل و توقف و اندیشه کند. سرکشی به هر کتاب و نخواندن کامل و بهره نبردن، میتواند از عواملی همچون: «وسوسه»، «بی حوصلگی» یا «بی هدفی» سرچشمه بگیرد.