سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی هوشیار – مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور هوائی مآب

چکیده:

برای ارتقاء ایمنی هوانوردی در کشورمان می توان از ۳ منظر به مقوله مهم ایمنی پرواز نگاه کرده و راههای عملی آنرا جستجو کرد .
-۱ نگاه اول : نگاه از منظر ایکائو یا سازمان جهانی هواپیمائی غیر نظامی است که در اهداف شش گانه استراتژیک خود ( ۲۰۰۵-۲۰۱۰) توصیه های لازم را در این زمینه نموده است .
اول : تعامل اطلاع رسانی سازمان های هواپیمائی کشوری در امور حساس ایمنی به منظور ارتقاء ایمنی هوانوردی
دوم : ارسال گزارشات کامل (usoap) بازرسی های مربوط به نواقص و کاستی های ایمنی هوانوردی به همه کشورهای عضو به منظور بهره برداری از آن در جهت افزایش سطح ایمنی هوانوردی
ضمناً ، در این حوزه ، موضوع مهم خروج صنایع هوائی غیر نظامی از تحریم های امریکا یا هر کشور صاحب تکنولوژی نیز قابل طرح و پیگیری می باشد زیر این خواسته دقیقاً منطبق با وظائف واهداف ایکائو می باشد .
۲- نگاه دوم : الزامات ملی است در این رویکرد با توجه به وضع موجود صنعت هوائی کشور و چالش های اساسی پیش روی صنعت بایستی سراغ راه کارهای اجرائی و ضروری مربوطه رفت . از جمله آنها :
-۱-۲ بازنگری در ساختار سازمانی و ارتقاء سطح آن برای اعمال مقتدرانه حاکمیت در جهت تدوین و تصویب برنامه های استراتژیک صنعت و نظارت عالیه بر اجرای آن در همه زیر بخش های صنعت :
-۲-۲ تسریع در تهیه و تدوین مقرر ات ملی هوانوردی در جهت تحقق برنامه ایکائو SOAP که خود می تواند زیر مجموعه سامانه مدیریت ایمنی هوانوردی (SAFETY MANAGEMENT SYSTEM) تلقی شود :
-۳-۲ تقویت دفتر نمایندگی ایران در ایکائو به منظور برقرراری ارتباطات منظم ، مستمر و پویا با ایکائو برای به روز کردن اطلاعات و دانش هوانوردی کارشناسان کشور و تقویت هماهنگی های فنی عملیاتی فی مابین
: ۴-۲ تسریع در مراحل تکمیل و تصویب و اجراء طرح ساماندهی صنتعت حمل و نقل هوائی کشور که تقدیم هیئت دولت شده است ( طرح ارتقاء ایمنی در هواپیمائی غیر نظامی کشور ) :
-۳ نگاه سوم : یافته های علمی بررسی سوانح هوائی :
-۱-۳ به حکم یافته های علمی بررسی سوانح هوائی جهان ازمیان ۴ فاکتور مهم انسانی بیشترین خطر آفرینی را در هوانوردی به خود اختصاص داده است . بنابراین سرمایه گذاری در بخش عوامل انسانی برای ارتقاء ایمنی پرواز امری است ضروری و منطبق بر یافته های علمی برسی سوانح هوائی کشورو جهان
-۲-۳ ساماندهی نیروی انسانی در حوزه هواپیمائی در زیر بخش های زیر جزء الویتها است ضمناً چکیده مقاله رابصورت یک نمودار در ذیل ملاحظه می کنید .