سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه رفیعی – مرکز آموزشی الزهرا ( س ) رشت
طاهره میررودسری – مرکز آموزشی الزهرا ( س ) رشت
آذر همرنگ – مرکز آموزشی الزهرا ( س ) رشت
طیبه مجاهدطلب – مرکز آموزشی الزهرا ( س ) رشت

چکیده:

بلایای طبیعی همواره کره زمین را تحت تأثیر قرار داده وسبب وارد آمدن آسیب به مردم نظیر جراحت، بیمـاری سـوء تغذیه، فشار های روحی ـ روانی ومرگ می شوند . زلزله و سیل به عنوان مهمترین بلایای طبیعی درکـشور مـا مطـرح هـستند وآنچه که از این بلایا فاجعه می سازد عدم آگاهی برای مقابله با عواقب آن وپیشگیری از تـأثیر سـوء وقـایع طبیعـی بـر ارکـان تندرستی – اقتصادی و محیطی است . در کشور ما بارندگی شدید و ناگهانی وطغیان فصلی رودهای پراکنده از مهمترین زمینه های وقوع سیل محسوب می شوند و عدم رعایت ایمنی و استاندار در شهر سازی و ساختمان سـازی ، شـرایط خـاص اقلیمـی و عدم کارآیی سیستم های هشدار دهنده و مبارزه با حوادث و نهایتاً عدم آگاهی کافی مردم نسبت به سـیل و نکـات ایمنـی آن غالباً منجر به بروز حوادث و پیامد های دهشتناکی می گردد . براساس آمارهای منتشر شده از سوی سـازمان ملـل متحـد در مدت ۲۵ سال درجهان ۱۳۵۸ سیل مهم مهم رخ داده که % ۱۳/۵ از کل حوادث دنیا را در برگرفته وآسـیب دیـدگان از سـیل بالغ بر ۱/۵۶ میلیارد نفر بوده که ب ه عبارتی از هر پنج نفر از ساکنین کره زمین یک نفر از سیل آسیب دیده است . انـواع سـیل : (۱ سیل های رود خانه ای (۲ سیل های شهری (۳ سیل های برق آسا ) ۴ سیل های فلیجی می باشد . توصیه های قبـل از بـروز سیل : ۱ ـ سریعترین وایمن ترین راه رسیدن به نزدیکترین نقطه مرتفع درمحل سکونت خود را همیشه درنظر داشته باشید ۲ ـ باک بنزین خودرو خود را غالباً پرنگه دارید ۳ ـ همیشه رادیوی باتری دار ، چراغ قوه با باتری وکیف کمکهـای اولیـه دردسـترس داشته باشید ۴ ـ فراهم نمودن آب خوراکی و غذای کنسرو شده دربعضی از شرایط جان شما را نجات می دهد ۵ ـ تهیه کیـسه های شن جهت جلوگیری از ورود آب به منزل الزامی است ۶ ـ مجهز نمودن بعضی از مراکز مهم مانند مراکز درمانی به ژنراتـور تولید برق ضروری است توصیه های زمان بروز سیل : (۱ سریعاً خود را به نزدیکترین محل مرتفع و امن برسانید (۲ در اسـرع وقت از محل سیل زده دور شوید (۳ جریان برق و گاز منزل را قطع کنید . درپوش چاهک ها را گذاشـته وکانالهـا ومنافـذ ورود آب را با کیسه شن مسدود کنید (۴ هیچگاه در مسیر جریان سیل راه نروید (۵ اگر در اتومبیل خود در محل سیل گیر کرده
اید سریعاً از آن خارج شوید (۶ از طریق رادیو به توصیه های ایمنی مسئولین ب ه دقت گوش داده و عمل نمایـد نکـات ایمنـی پس از وقوع سیل : ـ سکونت در مرتفع ترین محل امن تا اعلام رفع خطر سیل از طریق مسئولین امـر ـ رعایـت احتیـاط خطـر انتقال جریان الکتریسته از طریق آب پس از باز گشت به منزل ـ بررسی خطر ریزش سقف و دیوار های منـزل ـ جوشـاندن آبقبل از مصرف ودور ریختن غذاهایی که با آب سیل درتماس بوده اند ـ مراجعه به نزدیکترین مراکز درمانی در صورت بـروز هـر گونه آسیب جدی . در این مقاله، روشهای مقابله باسیل ـ قبل – حین ـ و بعد از وقوع سیل به تفصیل مـورد بحـث قـرار گرفتـه است