سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا حسنی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
جواد شیخ الاسلام – کارشناس بخش بیوگاز،مرکز تحقیقات وکاربرد انرژیهای نو
ابراهیم رستمی – دانشجوی کارشناسی کشاورزی

چکیده:

در جهان امروز که انرژیهای فسیلی در حال کاهش و تقاضا برای این انرژی رو به افزایش می باشد می بایست راهکا ری بر ای تهیه سوختهای دیگر و کاهش آلودگی آنها برداشت لذا در این مقاله سعی شده است تا با استفاده ازضایعات و بقایای گیاهی موجود در مزارع و باغات تولید بیوگاز و تولید کود غنی شده را بدست بیاوریم تخمین زده شده است که ۷۰ میلیون متر مکعب هیزم همه ساله در مناطق روستا ی ی سوزانده می شود . روش سنتی سوزاندن مستقیم بیوماس ۱ زیانهایی را باعث شده است . نه تنها راندمان انرژی پایین است ، بلکه ذخایر طبیعی مصرف شده نیز خود بزرگترین اتلاف هستند چون دیگر ساقه گیاه به مزارع باز نمی گردد و موادآلی خاک سال به سال کاهش پیدا می کند این امر باعث سختتر شدن خاک می گردد . و همچنین باعث ایجاد یک دور باطل در نظام اکولوژی زراعی می شود و در رشد کشاورزی ، دامداری اثر سویی میگذارد کاربرد بیوگاز در این مناطق ثابت می کند که بیوگاز تولید شده از بیوماس که در کشاورزی فراهم می شود خود راه حلی جبران کنن د ه و فوری در جهت منابع زیستی با یک روش منطقی و بهبود راندمان حرارتی و حل مسئله کمبود سوخت در مناطق روستایی تا تحقق یافتن مدرنیزه شدن سوخت روستاها است .