مقاله راهکارهاي بهبود وضعيت اشتغال دانش آموختگان رشته هاي کشاورزي (مطالعه موردي دانشگاه بوعلي سينا همدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۸۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: راهکارهاي بهبود وضعيت اشتغال دانش آموختگان رشته هاي کشاورزي (مطالعه موردي دانشگاه بوعلي سينا همدان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال
مقاله دانش آموختگان کشاورزي
مقاله راهکار
مقاله دانشگاه بو علي
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري رويا
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي فراني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خداورديان مجيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي راهکارهاي بهبود وضعيت اشتغال دانش آموختگان رشته هاي کشاورزي مي باشد. در اين تحقيق از روش مطالعه پيمايشي با انجام يک مطالعه موردي بر روي دانش آموختگان دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا همدان استفاده شده است. تعداد دانش آموختگان مذکور در مقطع کارشناسي گرايش هاي مختلف کشاورزي ۷۹۰ نفر بوده است. نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ۲۱۰ نفر(n=210)  انتخاب گرديد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بود. روايي پرسشنامه از طريق روش روايي محتوايي و توسط گروهي از متخصصان مربوطه مورد بررسي قرار گرفت. پس از اصلاحات اوليه تعداد ۳۰ نمونه پرسشنامه جهت تعيين پايايي، تکميل گرديده و با استفاده از نرم افزار SPSS و ضريب آلفاي کرونباخ مورد آزمون مقدماتي قرار گرفت و ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمده ۸۲٫۶ درصد محاسبه گرديد که نشان دهنده قابليت اعتماد بالا نسبت به ابزار تحقيق مي باشد. در اين تحقيق از جمله مهم ترين راهکارهايي که در جهت بهبود وضعيت دانش آموختگان کشاورزي به دست آمد عبارت بودند از: بهبود وضعيت اشتغال از طريق برقراري ارتباط تنگاتنگ بين انجمن ها و تشکل هاي دانشجويي و شرکت هاي دانش بنيان فعال در بازار کار، اصلاح و تغيير برنامه هاي درسي کشاورزي در دانشگاه ها به طور منظم و متناسب با نياز مراکز کاري، ايجاد فرصت هاي شغلي جديد مرتبط با کشاورزي در بخش هاي غيردولتي اعم از خصوصي، تعاوني و سازمان هاي غيردولتي.