مقاله راهکارهاي تامين نقدينگي مورد نياز بخش تعاون مطالعه موردي استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۱۳۳ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: راهکارهاي تامين نقدينگي مورد نياز بخش تعاون مطالعه موردي استان گلستان
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاونيها
مقاله نقدينگي
مقاله روش اسنادي
مقاله روش پيمايشي
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرگزي حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خوش فر غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف شناسايي راهکارها و موانع تامين نقدينگي مورد نياز بخش تعاون استان گلستان در سال ۱۳۸۷ به اجرا در آمده است. از آنجا که کاهش هزينه هاي جاري بخش تعاون به نوعي به افزايش نقدينگي اين بخش کمک مي کند، راههاي کاهش اين هزينه نيز در مقاله حاضر بررسي شده است. جامعه آماري اين تحقيق ۳۱۳ نفر شامل تمامي کارشناسان و رهبران محلي در تعاونيهاي فعال و نيمه فعال مي باشد. روش تحقيق، پيمايشي و روش جمع آوري داده ها ترکيبي از دو شيوه ميداني و اسنادي است. داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه (محقق ساخته) جمع آوري شده و با استفاده از فنون موجود در آمار توصيفي (ترسيم جداول توزيع فراواني يک بعدي و دو بعدي) مورد توصيف و تحليل قرار گرفته اند. از مهمترين نتايج تحقيق مي توان به کم توجهي به فرهنگ کار جمعي، عدم استفاده از تجربيات افرد خلاق و کارآفرين، ناهماهنگي قوانين بخش تعاون با قوانين ساير دستگاهها اشاره نمود. با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي شود اداره کل تعاون استان در جهت ايجاد تعاونيهاي بزرگ، تشکيل اتحاديه و اتاق تعاون و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور آشنايي با روشهاي حسابداري نوين اقدامات بايسته را به مورد اجرا گذارد.