مقاله راهکارهاي توسعه نظام مديريت مشارکتي در سازمان هاي آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: راهکارهاي توسعه نظام مديريت مشارکتي در سازمان هاي آموزشي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاركت
مقاله مديريت مشاركتي
مقاله توسعه
مقاله نظام
مقاله سازمان هاي آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانيان رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسايي راهكارهاي توسعه نظام مديريت مشاركتي در سازمانهاي آموزشي به روش پيمايشي اجرا شد. جامعه آماري همه مديران، معاونان و معلمان واحدهاي آموزشي شهر تهران، به تعداد ۹۵۹۰۵ نفر و نمونه آماري تعداد ۱۰۹۴ نفر با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه مورگان با روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده است. به عنوان ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته كه داراي ۲۶ سوال پنج گزينه اي با استفاده از مقياس ليكرت تهيه گرديد. روايي پرسشنامه توسط ۲۰ نفر از صاحبنظران بررسي و پايايي آن هم از طريق الفباي كرنباخ محاسبه و ضريب پايايي ۰٫۸۷ به دست آمد. داده هاي به دست آمده به كمك آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل و نتايج نشان مي دهد كه مهمترين راهكارهاي توسعه نظام مديريت مشاركتي در سازمان هاي آموزشي شامل: بعد بسترسازي نظام مشاركت داراي ۶ مولفه و بعد نظام دهي به مشاركت داراي ۷ مولفه و بعد تكامل تدريجي نظام مشاركت داراي ۷ مولفه و بعد سرپرستي و اداره نظام مشاركت داراي ۶ مولفه مي باشد.