سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سولماز دشتی – دانشجوی دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی_ واحد علوم و تحقیقات تهرا
غلامرضا سبزقبایی – مدرسدانشگاه آزاد اسلامی اهواز ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مهسا آقاخانی – کارشناسارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی_ واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

اگر ما بخواهیم به توسعه پایدار کشاورزی و مرتعداری درکشورمان دست پیدا کنیم تا نیازها ی حیاتی نسل امروزمان رابرآورده کند و در مقابل نسلهای آینده هم پاسخگو باشیم بایستی علل ساختاری، تکنولوژیک، فرهنگی، فقر و تخریب محیط- زیست را در سیاست های توسعه مورد شناسایی قرار دهیم و روش هایی جهت تخمین اهمیت این سازه ها و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر در شرایط خاص تعیین کنیم. یکی از این روش ها ارزیابی توان اکولوژیک می باشد می توان گفت که ارزیابی توان اکولوژیک به عنوان پایهای برای تصمیمگیری و برنامهریزی استفاده از سرزمین در تمامی نقاط جهان بکار گرفته میشود.این امر به دلیل ضرورت انتخاب عملکرد و مکانهای بهینه آن در برنامهریزی و مدیریت محیط زیست برای دستیابی به توسعه ۸۲ کیلومتر مربع که در / پایدار اتفاق میافتد.در این تحقیق ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز زاخرد با وسعتی معادل ۲۳ قسمت شمال غرب شهرستان شیراز و شرق شهرستان کازرون در استان فارس واقع گردیده است صورت پذیرفت.در ارزیابی توان اکولوژیکی این حوضه از روش مک هارگMc Harg) استفاده شده است. پیرو ارزیابی توان سرزمین نوعی مدل لازم خواهد بود که در این مطالعه از مدل اکولوژیکی مخدوم و به منظور ارتقاء مدیریت کنونی سرزمین برای تعیین کاربری کشاورزی و مرتعداری منطقه از ابزارGIS استفاده شده است .در قالب این مطالعات، ابتدا منابع اکولوژیکی (فیزیکی بیولوژیکی) منطقه شناسایی گردید. داده های رقومی و به همراه دیگر داده های توصیفی برای ایجاد پایگاه داده ها، به سامانه Arcview داده شد. سپس با تلفیق و رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی، در سامانه مذکور نقشه یگان های اکولوژیکی منطقه به همراه جدول ویژگی های واحد، ایجاد و نسبت به ارزیابی توان منطقه اقدام و مناطق مستعد برای کاربری کشاورزی مرتعداری مشخص گردید