سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه مختاری فرد – کارشناس طرح مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی، وزارت صنایع
مزدک جباری – کارشناس کیفیت شرکت ایران خودرو

چکیده:

گرچه طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و صنعتی با هدف ارتقاء سطح توانمندی و فن آوری یک صنعت یا یک خانواده صنعتی خاص پی ریزی و آغاز می شوند اما به انجام رساندن طرحی از این دست نیز توانمندی و فن آوری خاص خود را می طلبد.
در اغلب کشورهای در حال توسعه، با توجه به ارزشی بودن موضوع کاستن از فاصله تکنولوژیکی وعلمی باکشورهای پیشرفته، غالبا بودجه هایی به طرح های تحقیقاتی و صنعتی اختصاص یافته و تیم کاری متشکل از نیروهای بومی و متخصصین خارجی اجرای این گونه طرح ها را عهده دار می شوند. یکی از افات این طرح ها به طول انجامیدن بیش از اندازه و گاها ناتمام رها شدن انهاست. علاوه بر ضرر اقتصادی که این موضوع در پی دارد متاسفانه بهره برداری نشدن آن به گستردگی شکاف علمی و فنی میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دامن زده و در برخی موارد بهره برداری دیر هنگام طرح باعث سپری دوره فن آوری موضوع آن شده و موسسه ای با تجهیزات ناکارامد و بدون بازده به جای می ماند.
از این رو افت شناسی این طرح ها، تلاش در جهت رفع علت ها و ایجاد تحول تدریجی یا سریع جهت افزایش بازدهی، توجهی در خور را می طلبد.
نگارندگان این نوشتارمی کوشندبا رویکردی نوین از دید ساختار شناسانه، مراحل ساماندهی شده ای را به شرح زیر جهت انجام این فرایند تدوین نمایند.
– شناسایی وضع موجود
– مدیریت تغییر و بسترسازی فرهنگی برای پذیرش تغییر
– کمی نمودن اهداف
– تعیین سطوح مشارکت رده های مختلف سازمانی