سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ذبیحی – استادیار مکانیک دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مهدی نصرآباد – کارشناس ارشد تبدیل انرژی – مدیریت انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق
امین موسی خانی – کارشناس ارشد تبدیل انرژی – مدیریت انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در این مقاله راهکارهای قابل اجرا در کارخانه سـیمان شـمال جهت بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی ارائه گردیده است . در بخش اول شناخت اجمالی از صنعت سیما ن در ایران ارائـه شده است . در بخش بعدی کارخانه سیمان شـمال بـه عنـوان یکــی از کارخانجــات فعــال در ایــن زمینــه معرفــی و ســوابق مصرف انرژی الکتریکی در چند سال اخیـر در ایـن کارخانـه مورد بررسی قرار گرفته است . در آخرین بخش بـا اسـتناد بـه اطلاعات حاصل از اندازه گیری کامـل کـه ر وی گلوگاههـا و کلیه مصرف کننده هـای بـالای ۱۰ kW در کارخا نـه صـورت گرفته، راهکارهایی جهت صرفه جـویی در انـرژی الکتریکـی پیشنهاد شده است .