سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شجاعت زارع – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان – گروه تحقیقات
علی رضا محمدی نیک پور – کارشناس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی – مدیریت زراعت
رامین ظریفیان – کارشناس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی – مدیریت زراعت

چکیده:

با توجه به اهمیت توسعه کشت گیاهان علوفه ای و دانه های روغنی در سیاست گذاری های کلان کشور ، لازم است سیاست گذاری و بر نامه ریزی ها به گونه ای باشد تا الگوی کشت زارعین در جهت افزایش تولید این محصولات تغییر پیدا کند . لذا در این مطالعه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی و شبیه سازی رفتار زارعین در مناطق مورد مطالعه، امکان جابجایی بین سطح زیر کشت محصولات از طریق تغییر در عوامل موثر بر الگوی کشت بررسی شد . نتایج مطالعه نشان داد که جهت افزایش سطح زیر کشت محصولا ت علوفه ای و دانه های روغنی، بایستی سیاست گذاری ها به گونه ای باشد که منجر به بهبود موقعیت نسبی این محصولات گردد . نوع و میزان هر سیاست گذاری را نیز می توان از طریق شبیه سازی و تهیه مدل مناسب تعیین کرد