سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر یعقوبی – دانشگاه زنجان

چکیده:

از آنجا که بهره برداران اصلی پروژه ها ساکنان و حاشیه نشینان محل اجرای طرح ها می باشند، از این رو برنامه ها و فعالیتهای مربوط به استفاده اصولی طرح های آبیاری باید مورد توجه و حمایت مردم قرار گیرد. برای نیب به این هدف راه حل منطقی همانا مداخله و مشارکت دادن مردم و بویژه زنان روستایی در مدیریت منابع آب و در واقع سپردن کارها به مردم می باشد. با توجه به ضرورت و اهمیت جلب مشارکت همه اقشار مردم محلی ازجمله زنان، این پروژهبا هدف ارائه راهکارهایی عملی برای جلب و تقویت مشارکت مردمی در حوزه زنجانرود انجام گرفت. برای رسیدن به اهداف تحقیق از روش پژوهشهای کتابخانه ای، تکنیکهای رهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی و روش تحقیق توصیفی و به صورت پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل بهره برداران محلی حوزه رودخانه زنجانرود بودن. نتایج بدست آمده نشان دادمهمترین موانع و مشکلات طرح های آبیاری در منطقه عبارتند از: بروکراسی اداری بسیار زیاد و پیچیده در فرایند پروژه های آبیاری، عدم اعتماد کافی به خود روستاییان در انجام پروژه ها، سوگیری در معرض نمایندگی ها و پیمانکاران و عدم استفاده از ظرفیتهای محلی در انجام پروژه ها. همچنین مشخص شد مهمترین راهکارهای جلب و تقویت مشارکت زنان در مدیریت منابع آب در منطقه عبارتند از: اعمال نظر زنان در زمینه تامین و مدیریت آب، تهیه برنامه های تلویزیونی خاص آب آب حضور و مشارکت زنان، ارتقاء آموزش زنان در رشت ه های فنی و تخصصی مربوط و تاسیس تشکلهای غیر دولتی (NGOs) با بکارگیری زنان، در برنامه های حفاظت و مدیریت آب.