سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد روحانی – کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی و مدرس دانشگاه علوم انتظامی

چکیده:

کاربران ترافیک (شهری و جاده) در یکی از سه نقش راننده، عابرپیاده و سرنشین از ترافیک بهره مند میشوند که نوع رفتار آ نها در چرخه ترافیک علت اصلی ۷۰ درصد حوادث رانندگی می باشد. رفتار شایسته و امن کاربران در هر کدام از انواع این نقشها [انواع راننده از نظر نوع وسیله تحت رانندگی (سبک، سنگین و …)- انواع عابرپیاده از نظر سن (کودکان، میا نسالان، سالخوردگان) – انواع سرنشین از نظر نوع خودرو و محل سرنشین در خودرو] شامل برخی ویژگی ها میباشد که منبعث از پارامترهای مختلف و متنوع آموزشی و تربیتی و ارزشی نشات گرفته از خانواده و اجتماع و فرهنگ غالب و قوانین حکومتی یک جامعه است. در این مقاله با تحلیل علت شناسانه رفتا رهای پرخطر کاربران ترافیک، راهکارهای تحقق الگوی شایسته رفتاری را برای آ نها برشمرده و پیشنهادهایی برای تبدیل رفتارهای امن به رفتار مسلط ترافیکی ارایه میگردد.