سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی فاطمی – مدیر تحقیقات و تضمین کیفیت شرکت گلتاش (سهامی عام)
آرزو قوامی فر – رئیس آزمایشگاه تحقیقات شرکت گلتاش (سهامی عام)

چکیده:

امروزه نقش واحدهای تحقیقات صنعتی در توسعه و پیشبرد اهداف بنگاه های تولیدی در سطح جهان بر کسی پوشیده نیست. از طرفی نگاه به جایگاه موسسات کوچک و متوسط (SMEها) بعنوان موتور اصلی رشد اقتصادی در کشورها، توجه خاص به موضوع تحقیق و توسعه را در اینموسسات اجتناب ناپذیر می نماید. در این راستا ایجاد و توسعه مراکز رشد (انکوباتورها) و پارک های علمی و فن آوری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
امروزهحمایت مالی متمرکز دولت از تحقیقات در همه کشورها، علیرغم توسعه سریع فن اوری و گسترش مرزهای دانش، به دلیل فراغت از دغدغه های مالی، باعث آزادی عمل بیشتر محققین در انتخاب زمینه های تحقیقاتی و رشد روز افزون فاصله تحقیقات با نیازهای جامعه و صنایع می شود. این پدیده با ایجاد شکاف بین صنعت و بخش آموزش و پژوهش ، توسعه صنعتی را با رکود مواجه می سازد . با این انگیزه سازمان های واسط در چرخه تحقیقات از دانشگاه تا صنعت، تحت عنوان: مراکز رشد، پارک های علمی و فن آوری و شهرک های تحقیقاتی پا به عرضه ظهور گذاشته اند.
در این سازمان ها نتایج تحقیقات دانشگاهی (در قالب مقاله و پتنت) به نمونه های آزمایشگاهی تبدیل و سپس با کمک شرکت های خدمات مهندسی به صورت نمونه های صنعتی قابلیت تولید پیدا می کند.
در اقتصاد دانایی محور پارک های علمی و فناوری سه کارکرد عمده برای توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط دارند.
۱- کمک به افزایش دانایی در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی موجود
۲- افزایش دانایی و کمک به ایجاد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جدید
۳- افزایش دانایی و جذب سرمایه گذاری خارجی