سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
معصومه کوزه گر کالجی –

چکیده:
گردشگری به عنوان سریع ترین منبع در حال گسترش جهانی و به عنوان ابزاری برای افزایش میزان درآمد در کشورهای کمترصنعتی شده شناخته شده است.اکنون به راحتی می توان گفت که گردشگری و اقتصاد گردشگری از ضروری ترین عناصراقتصادی-تجاری جهان هستند.گردشگری روستایی به عنوان بخشی از صنعت بزرگ گردشگری است و ایران با توجه به تنوع مزیتهای گردشگری از جمله مکان های تاریخی و مذهبی و فرهنگ و آداب و رسوم متنوع روستایی می تواند نقش مهمی را در اینبخش ایفا کند. مناطق روستایی دارای جاذبه های طبیعی هستند که همگی نیازمند به نظارت برای تخریب نشدن و از بین نرفتن آثارطبیعی،تاریخی و فرهنگی هستند. مناطق شمالی ایران به خصوص مناطق روستایی آن دارای فرهنگ و آداب و رسوم ،پوششلباس های محلی،غذاهای محلی،زیباییهای طبیعی،جنگل و مراتع هستند که روستای کالج نمونه ای از این روستاها می باشد کهعلیرغم برخورداری از جاذبه های متعدد ،اقدامات مناسبی که بتواند موجبات توسعه نظام گردشگری را فراهم آورد صورت نگرفتهاست و از عدم برنامه ریزی و درنتیجه ضعف امکاناتی در مراکز گرشگری رنج می برد.در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سوات در روستای مورد نظر،موانع گردشگری شناسایی شده وبا توجه به فرصت های موجود راهکارهای مناسب ارائه شود.