سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی عبداللهی – کارشناس اقتصاد برق معاونت برنامه ریزی و نظارت وزارت نیرو

چکیده:

تجدید ساختار و خصوصی سازی در صنعت برق پد یده ای است که در بسیاری از کشورها، ضرورت آن درک و گرایش به سمت آن آغاز شده است . در کشور ما نیز عرضه اقتصادی و قابل اطمینان برق در سال های آینده و برخورداری از سایر مزایای خصوصی سازی، سیاستگذاران و متولیان صنعت برق را بر آن داشته تا با دقت بیشتری مسئله سرمایه گذاری غیر دولتی در تاسیسات برق را تعقیب نمایند و پاره ای اقدامات را در این زمینه انجام دهند . یکی از شیوه های جلب مشارکت خصوصی در صنعت برق فراهم نمودن امکان ورود تولید کنندگان مستقل برق (IPPs) است . البته قوانین و مقررات موجود تا حدودی توانسته به مسئله خص وصی سازی در بخش تولید برقپرداخته و بر آن صحه گذارد و به پیدایش IPPs کمک نماید ولی همچنان نقاط ابهام زیادی در این رابطه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد . از جمله تدوین مقررات و دستورالعمل های روشن، شناخت و تعریف فرآیندهای همکاری، درک شرایط سرمایه گذار ان خصوصی و اعطای تضمین ها و تسهیلات . یکی از راهکارهای مشارکتIPPS در صنعت برق انعقاد قراردادهای BOTاست که در این مقاله بطور اجمال به آن پرداخته شده و شیوه های
متعارف تامین منابع مالی پروژه IPPs و ریسک های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . این کار به ب رطرف نمودن ابهامات و درک متقابل متولیان صنعت برق و سرمایه گذارانخصوصی کمک خواهد کرد و امکان حضور و جذب سرمایه های خصوصی و جلب مشارکت آنها در تولید برق را فراهم خواهد ساخت .