سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین احمدی ندوشن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
افشین عابدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
منصور طالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

چکیده:

مصرف روز افزون انرژی حاصل از سوختهای فسیلی بواسـطه انتشار آلاینده هـای حاصـل از احتـراق سـوختهای فسـیلی و افزایش دی اکسید کربن در اتمسفر و پیامـدهای ناشـی از آن، جهان را با تغییـرات تهدیـد آمیـزی روبـرو سـاخته اسـت . از دیگرسوی محدودیت منابع فسیلی، غیرقابل تجدیدپذیر بـودن این منابع و پیش بینی افزایش قیمتها موجب گردیده اسـت تـا سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش انرژی با انجام مطالعـات ساختاری، سیاست بهینه سازی مصـرف انـرژی را در رئـوس برنامه های کاری خود قرار دهند . با توجه به اینکه بخش عمده فعالیت های بشری در داخل سـاختمان هـا انجـام مـی شـود، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در داخل ساختمان ها از اهمیت خاصی برخوردار اسـت . از مهمتـرین شـرایط داخلـی ساختمان ها تهیه گرمایش ، سرمایش و روشـنایی مناسـب بـا توجه به نوع فعالیت ها است . مصرف سالیانه انرژی در ایـران معادل ۸۰ میلیون تن نفت می باشد کـه از ایـن مقـدار، سـهم انرژی که برای گرمایش، سرمایش، روشنایی فضـای کـاری و خانه ها مصرف می شود، حدود یک سـوم مصـرف انـرژی را تشکیل مـی دهـد . بـیش از نصـف انـرژی مصـرف شـده در ساختمان ها برای گرمایش و سرمایش و معادل %۱۰ آن بـرای
روشنائی و بقیه آن برای سایر مصارف انرژی به کار مـی رود . آمار نشان می دهد که رشد مصرف برق در سـاختمان هـا ۱۷ درصد در سال بـوده اسـت . بـرای پاسـخگویی بـه ایـن نیـاز روزافزون، تلاش های بسیاری برای ایجاد ظرفیت های جدید تولید انرژی از جمله نیروگاههای متعدد بـرق صـورت گرفتـه است . اما مسئل ه راه حـل دیگـری نیـز دارد و آن بهبـود بـازده مصرف انرژی است . با اجرای برخی راهکارهای ساده به ویژه در ساختمان های در حال ساخت مانند تغییر ترموستات از ۲۵ به ۲۹ درجه سانتیگراد ، استفاده از هـوای شـب، عـایق بنـدی سطوح خارجی، استفاده از سایبان و یا پنجره هـای بازتـاب و کاهش تبادل هوای داخل و خارج ساختمان می توان از اتلاف مقدار قابل توجهی انرژی سرمایش در ساختمان ها جلوگیری کرد