سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش شهر برتر، طرح برتر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فائزه اعتماد شیخ الاسلامی –
منصوره طاهباز –

چکیده:

از اقدامات موثر در زمینه بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمانهای مسکونی و استفاده از انرژی های طبیعی، طراحی اقلیمیساختمانها بر اساس اصول معماری همساز با اقلیم در هر منطقه می باشد. اقلیم سردبه عنوان یکی از مناطق اقلیمی ایران، راهکارهای خود را می طلبد. با این نگرش و به هدف دستیابی به راهکارهای طراحی اقلیمی در مسکن سردسیری، وضعیت اقلیمی همدان به عنوان نمونه موردی، بررسی می شود. در ابتدا به مشخصات آب و هوایی و نیازهای اقلیمی منطقه از نظر آسایش انسان در فضاهای زندگی پرداخته می شود که بر مبنای اطلاعات ایستگاه هواشناسی فرودگاه همدان (کلیماتولوژی) در فاصله سالهای ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۳ و معیارهای آسایش گرمایی زیست اقلیمی ساختمانی گیوانی انجام خواهد شد. سپس با توجه به شرایط اقلیمی شناسایی شده، اصول طراحی مسکن همساز با اقلیم همدان بیان می شود. در این بخش، راهکارهای معمارانه تنظیم تبادل حرارت محیط داخل و خارج از ساختمان به سه طریق تابش، هدایت و همرفت ارائه می‌شود؛ که میتواند راهگشای طراحی مسکن اقلیمی در شهر همدان باشد. قابل ذکر است که این راهکارها در صورت متناسب سازی با شرایط فرهنگی، اقتصادی و … می تواند قابل استفاده برای دیگر شهرهای پهنه سردسیری می باشد.