سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه خلیلی راد – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تهران

چکیده:

توجه به مسئله کمبود آب در دهه های اخیر و نیز کاهش کیفیت آب و بالتبع آب مورد مصرف کشاورزی لازم است کشاورزی در شرایط استفاده از آب با کیفیت پایین بررسی گردد. یکی از مهمترین محدودیت های موجود در کشاورزی شوری منابع آب است. از مهمترین آثار سوء شوری، کاهش پتانسیل اسمزی آب خاک، کم کردن آب قابل استفاده برای گیاه و ایجاد مسمومیت توسط بعضی املاح است که در نهایت منجر به کم شدن رشد، کاهش عملکرد محصول و از بین رفتن گیاه می گردد. برای رشد در چنین محیطی یک گیاه بایستی توان تحمل شرایط را داشته باشد و یا اینکه قادر به جذب آب و عناصر غذایی ضروری برای عملکرد عادی متابولیسم خود باشد. عملکرد گیاهان در شرایط شور به واسطه مصرف انرژی بیشتر در این شرایط به منظور مقابله با تنش شوری، کمتر از شرایط غیر شور می باشد. اعمال روش های مدیریتی مناسب در این شرایط از جمله تغذیه متعادل، روش مناسب آبیاری و انتخاب گیاه و واریته مناسب با این شرایط، گیاه را در این عرضه نامناسب یاری داده و افزایش عملکرد آن را در پی خواهد داشت