سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمعین الدین رضوانی – اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
رضا بهراملو –
فریبا بیات –

چکیده:

در حال حاضرحدود ۹۴ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف م یگردد. به این دلیل انتخاب راهکارهایی که کاهش مصرف و استفاده بهینه آب را در این بخش بدنبال داشته باشد، از اولویت برخوردار است. در سا ل های اخیر با توجه به محدودیت های موجود در مدیریت عرضه، رویکردهای مناسب در مدیریت تقاضا جستجو می گردد. مهمترین راهکارها بمنظور جلوگیری از اتلاف آب، افزایش کارایی مصرف آب, قیمت گذاری آب, افزایش راندمان آبیاری, تعیین الگوی کشت بهینه, کنترل رشد جمعیت و اشتغالزایی, کاهش ضایعات کشاورزی و مدیریت یکپارچه منابع آب می باشد. در شرایط فعلی با افزایش ۱۰ درصدی کارایی مصرف آب تقریبا ۸ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی صرفه جویی می گردد. با تعیین و اعمال قیمت واقعی آب می توان انتظار استفاده بهینه از آب را داشت. با افزایش راندمان آبیاری و کم آبیاری با کاهش مصرف آب, کارایی مصرف آب بالا رفته و از اتلاف آب جلوگیری می شود. با تعیین الگوی کشت بهینه در هر منطقه نه تنها م یتوان مصرف آب را کاهش داد بلکه درآمد کل افزایش م ییابد. هم اکنون هر ساله با توجه به افزایش جمعیت و مصارف کنونی قریب به۱/۳ میلیارد مترمکعب نیاز آبی افزایش م ییابد. هر ساله بین ۱۳ تا ۳۵ درصد محصولات کشاورزی بصورت ضایعات ازبین م یرود که معادل ۱۳ تا ۳۵ میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور م یباشد. عدم مدیریت یکپارچه بر منابع آب مهمترین مشکل در مدیریت منابع آب کشور م یباشد.