سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعباس طباطبایی – استادیار گروه عمران،دانشگاه شهیدچمران اهواز
حجت الله سلیمانی – کارشناس ارشد حمل و نقل
امیراردلان داودی منجزی – عضو هیئت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

تراکم کاربری در محدوده مرکزی شهرها عامل اصلی در جذب سفر با اهداف مختلف به این محدوده است . این معضل بر روی وضعیت ترافیک این منطقه تاثیر سوء می گذارد و با تراکم ترافیک در این محـد وده موجب بروز عواملی از قبیل تصادفات ، آلودگی ، تأخیر و در نهایت نارضایتی فراوان مردم و گردانندگان سیستم خواهد شد . در این مقاله ابتدا با انجام آمارگیریهای لازم وضعیت بافت مرکزی شهر اهواز ، تـردد سواری و عابر پیاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در ادام ه شناسائی مشکلات در این منطقه و معرفی چهار تقاطع بحرانی و مهم بافت مرکزی شهر اهواز که دقیق ا " در چهار طرف محدوده بافت مرکزی قرار دارند صورت گرفته است . در کنار ارائه این مطالب از مطالعات مشابه انجام شده در سالهای اخیر در دنیا استفاده گردیده تا راهکارهای لاز م جهت حل معضلات محدوده بافت مرکزی و چهـار تقـاطع ایـن محدوده ارائه شود .