مقاله راهکارها و الگوهاي تخفيف مالياتي در راستاي حمايت بخش دولتي از تشکيل و توسعه تعاونيها مطالعه موردي شهرستان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: راهکارها و الگوهاي تخفيف مالياتي در راستاي حمايت بخش دولتي از تشکيل و توسعه تعاونيها مطالعه موردي شهرستان اصفهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاوني و بخش تعاون
مقاله ماليات و حمايتهاي مالياتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قائم مقامي سيدمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از راه هاي تاثيرگذاري دولت بر تعاونيها، محرکهاي مالياتي است. ماليات يکي از مهمترين ابزارها در جهت تخصيص منابع اقتصادي، توزيع مجدد درآمد و تامين هزينه هاي مترتب بر آن است. اخذ ماليات از يک فعاليت خاص يا اعطاي معافيت مالياتي به برخي فعاليتها و برخي مناطق خاص، عموما در جهت تخصيص بهينه منابع صورت مي گيرد. اين تحقيق نيز در سال ۱۳۸۶ با هدف بررسي تاثير برخي الگوهاي معافيت مالياتي در راستاي حمايت بخش دولتي از تشکيل و توسعه تعاونيها در قالب چهار فرضيه در شهرستان اصفهان انجام شده و روش تحقيق از نوع پيمايشي و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه بوده و ضريب آلفاي کرونباخ در مطالعه مقدماتي برابر ۰٫۹۳۳ به دست آمده است که اعتبار بالاي ابزار اندازه گيري را در اين تحقيق نشان داده است. جامعه آماري مديران تعاونيهاي شهرستان اصفهان بوده و حجم نمونه از روش کوکران محاسبه شده و روش نمونه گيري از نوع تصادفي طبقه بندي شده مي باشد. داده هاي گردآوري شده در محيط نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شده و از روشهاي آمار استنباطي شامل فراواني، درصد و درصد تراکمي، ميانگين، انحراف معيار، آزمونt  تک متغيره، آزمون t مستقل، تحليل واريانس استفاده شده است. يافته هاي پژوهش فرضيه هاي تحقيق را تاييد کرده و نشان داده است از نظر جامعه آماري، نظام معافيت مالياتي برحسب تمايز بين بخشها، لحاظ کردن تفاوتهاي منطقه اي در تعيين نرخهاي تخفيف مالياتي، حمايتهاي مالياتي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه و اطلاع رساني در مورد تخفيفهاي مالياتي بر فرايند تشکيل و توسعه تعاونيها موثرند. در پايان مقاله نيز ديدگاه مديران شرکتهاي تعاونيِ دارايِ وضعيتهاي مختلف مالياتي در مورد فرضيات تحقيق بررسي شده است.