سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شهریار لطفی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت ، دانشکده هنر ، دا
محمد مهدی مرتهب – استادیار ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران

چکیده:

پس از یک دوره فترت نسبتا " طولانی در زمینه ساخت بلند مرتبه ها و در غیاب مجریان خارجی ، مهندسین ایرانی در دوره جدید بلند مرتبه ساز ی بدون داشتن تجربه و دانش کافی ، از مرحله ساخت ساختمانهای عادی به دوره مسئولیت احداث ساختمانهای بلند مرتبه رسیدند. اکنون بیش از یک دهه از قبول مسئولیت جد ید توسط آنها می گذرد و تجربه گرانبها یی در ا ین سالها برا ی ا ین مهندسین پدید آمده است . جمع آور ی و مستند ساز ی ا ین تجارب و تلفیق آن با دانش نو ین مد یریت پروژه ، می تواند به ارائه راهکارهای علمی تازه برای استفاده مجریان ساختمانهای بلند مرتبه و مهندسان جوان منجر شود.در این مقاله بر اساس روش تحقیق تحلیلی – توصیفی ، از روش مقا یسه برای تجز یه و تحلیل اطلاعات ، و روش میدانی جمع آوری اطلاعات شامل مشاهده ، پرسشنامه کتبی ، و مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده گرد یده ، و با شناسا یی نقاط قوت وضعف و تعیین میزان اثر بخشی روشهای متداول ، مقایسه این روشها با آنچه که در زمینه دانش نوین مدیریت موجود است ، و در نهایت با تلفیق آنها، راهکار بهینه ای برای مدیریت اجرای اینگونه ساختمانها پیشنهاد گردیده است.