سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساسان طالب نژاد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش پلیمر، محقق ارشد پلیمر، واحد تحقیق و ت
سعید لطیفی – کارشناس مهندسی شیمی، رییس واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی اراک
سعید خواجه مندلی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، محقق تحقیقات فنی، واحد تحقیق و توسعه شرکت پ

چکیده:

موثرترین راه کار عمل ی جهت ارتقای ک یفیت پل ی اتیلن سنگین گرید لوله پتروش یمی اراک طراح ی و نصب ی ک ظرف انبساط ناگهانی(Flash Vessel) در مسیر خروجی سوسپانسیون راکتور اول واحد است که با فراهم آوردن امکان تزریق بیشتر هیدروژن به راکتور اول و کاهش غلظت این گاز در راکتور دوم ضمن تقویت پدیده شبه دوگانگ ی(Bi modality)در پل یمر سبب افزا یش خواص ف یزیکی، مکانیکی، بهبود ساختار مورفولوژیک محصول و تغیی ر پارامترها ی فرایند ی م ی گردد. اثرات نصب این ظرف از طریق مقایسه محصول فعلی گرید لوله واحدها یHDPE پتروش یمی اراک(بدون ظرف انبساط ناگهان ی) و ام یرکبیر(مجهز به ظرف انبساط ناگهان ی) به کمک آنال یزهایGPC,DSC وشب یه ساز ی توسط نرم افزار ۱۱٫۱ASPEN Polymer Plusقبل از طرح گسترش واحد بررسی گردیده است.