سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کاوه محمدسیروس –
امیرحسین صبورطینت –

چکیده:

تلاش های کشور ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، در نهایت منجر به پذیرش کشورمان به عنوان عضو ناظر این سازمان گردید. این بدان معناست که ایران بایستی اصلاحات زیر ساختی را در جنبه هایمختلف خصوصا جنبههای اقتصادی تسریع بخشید تا پیوستن رضایت بخش تر وکم اسیب تری را به این سازمان فراملیتی تجربه کند.
در این جریان، تعدید روندهای نوظهور که باعث مواجه بیش از پیشبا بازارها و اقتصاد رقابتی می شود، تقویت شرایط و ایجاد آمادگی سازمان های ایرانی به منظور رقابت در این بافت بین المللی را ضروری ساخته است.
واقعیات عنوان شده در بالا باعث شده که بسیاری از سازمان های ایرانی و مدیران ارشد انها توجه بیشتر را به بکارگیر طیفی ازابزارها و سیستم های مدیریتی نظیر ایزو ۹۰۰۰، مدیریت کیفیت فراگیر، مهندسی مجدد کسب و کار، مدل های تعالی، مدیریت دانش، برنامه ریزی استراتژی و .. نماید.
متاسفانه تحقیقات و تجارب نشان می دهد که اکثر این ابزارها و سیستم ها، هم افزایی مورد انتظار را ایجاد نکرده و هزینه بالایی را بر سازمان همای ایرانی تحمیل و تمایل کارکنان به تغییر راکاهش می دهد. زیرا انها اثرات مثبت این برنامه های تحول روی بهبود اثر بخشی عملکرد خود احساس نمی کنند.
صرفنظر از بی توجهی به بافتی که در آن برنامه تغییر اجرا می شود و اجرای ضعیف برنامه تغییر به نظر می رسد عمده ترین دلیل این شکست، انتخاب نامناسب سیستم ها یا ابزارها و بی توجهی به رابطه منطقیمیان اجرای این گونه نظام ها دارد.
در این مقاله با پذیرش این فرض، یک استراتژی عملی بر اساس تجارب نویسندگان در شرکت مبنا در ارایه خدمات مشاوره به شرکت های ایرانی در بخش های دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی ارایه می شود. این مسیر بر اساس چارچوب اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر پروفسور جان اس اوکلندتهیه و ارایه شده که از طریق آن، اجزای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر را با سایر ابزارها و سیستم های مدیریتی در حوزه های عملیاتی یکپارچه نموده و مدل تعالی سازمانی فراگیر را شکل داده است.
استراتژیکه در اینمقاله ارائه میشود. اگر توسعه ای بر چارچوب اولیه فوق الذکر محسوب نشود، یک نقشه راه استراتژیک برای تعالی سازمانی فراگیر برای شرکت های ایرانی(با عنوان راهی به تعالی) ، بر اساس الگوی اولیه اوکلند است. این نقشه راه بر توصیف ابزارها، رویکردها و تکنیک های گسترده تری متمرکز است . زیراپارامترهای هر یک را خصوصا با توجه به علایق و چالش های متداول سازمان های ایرانی تشریح و ابزارهای مناسب را برای اجرای اثر بخش هر یک ارایه می دهد.