سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

دکتر یوسف حسن زاده – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله ضمن بیان روش های تحلیلی مساله شکست سد که اغلب با اعمال فرضیات ساده کننده در ادبیات فن ارائه شده، معادلات حاکم بر جریانهای غیردائمی یک بعدی (۱D)در یک مدل هیدرولیکی شیبدار زبر، با انتخاب متغیرهای مبنای مناسب ابتدا به صورت معادلات مشخصه بی بعد تبدیل شده و سپس با روش تحلیلی با استفاده از رایانه حل گردیده است. نتایج روش تحلیلی در خصوص سرعت انتشار امواج مثبت و منفی، تغییرات عمق جریان نسبت به زمان و زمان رسیدن پیشانی امواج به صورت نمودارهای بی بعد ترسیم و با استفاده از داده های تجربی موجود در ادبیات فن مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده که نتایج روش تحلیلی حاضر با داده های تجربی انطباق خوبی دارد. تطابق رضایت بخش داده های تجربی با نتایج روش تحلیلی، صحت و دقت آنها را مورد تایید قرار می دهد. بنابراین برای پیش بینی سرعت انتشار امواج مثبت و منفی ناشی از شکست یک سد می توان از راه حل تحلیلی حاضر استفاده نمود.