مقاله راه اندازي روش real-time PCR به منظور شناسايي مستقيم حساسيت به کلاريترومايسين در هليکوباکتر پيلوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: راه اندازي روش real-time PCR به منظور شناسايي مستقيم حساسيت به کلاريترومايسين در هليکوباکتر پيلوري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليکوباکتر پيلوري
مقاله کلاريترومايسين
مقاله Real-time PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني داليني صادق
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دوستي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: صعود نگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مقاومت هليکوباکتر پيلوري به کلاريترومايسين تا حد قابل توجهي باعث کاهش اثرات درماني داروي مذکور گرديده است. هدف از اين پژوهش ارزيابي روش مستقيم real-time PCR و مقايسه آن با روش ديسک ديفيوژن براي شناسايي مقاومت به کلاريترومايسين در هليکوباکتر پيلوري مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش به صورت تجربي بر روي ۴۵ نمونه بيوپسي تهيه شده از بيماران داراي اختلالات گوارشي انجام شد. در تمامي نمونه هاي مورد بررسي وجود هليکوباکتر پيلوري با کشت، RUT و PCR معمولي تاييد گرديد. همچنين مقاومت به کلاريترومايسين با استفاده از روش CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute) و real-time PCR با استفاده از پروب اختصاصي ناحيه پپتيديلترانسفراز ژن ۲۳ S rRAN هليکوباکتر پيلوري انجام شد.
يافته ها: با استفاده از روش ديسک ديفيوژن، ۲۰ نمونه حساس (
%۴۴٫۴۴) و ۲۵ نمونه مقاوم (%۵۵٫۵۶) به کلاريترومايسين شناسايي گرديد. اما با استفاده از روش real-time PCR در ۲۰ نمونه ژنوتيپ مقاوم (%۴۴٫۴۴)، ۵ نمونه ژنوتيپ مخلوط (%۱۱٫۱۱) و در ۲۰ نمونه ژنوتيپ حساس (%۴۴٫۴۴) به کلاريترومايسين شناسايي گرديد. همچنين نتايج نشان داد که حساسيت اين تکنيک برابر ۴۰ باکتري يا ۸۰ کپي از ژن S rRNA 23 مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که روش real-time PCR داراي حساسيت و دقت مناسبي براي شناسايي مقاومت به کلاريترومايسين در کمترين زمان ممکن است.