مقاله راه اندازي و معتبرسازي روش كروماتوگرافي مايع با آشكارسازي فلورسانس به منظور تعيين مقدار ماده موثره و ميزان يكنواختي ايمي پرامين در قرص هاي ۱۰ و ۵۰ ميلي گرمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: راه اندازي و معتبرسازي روش كروماتوگرافي مايع با آشكارسازي فلورسانس به منظور تعيين مقدار ماده موثره و ميزان يكنواختي ايمي پرامين در قرص هاي ۱۰ و ۵۰ ميلي گرمي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمي پرامين
مقاله آشكارساز فلورسانس
مقاله كروماتوگرافي مايع
مقاله مقدار ماده موثره
مقاله ميزان يكنواختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري آدرگاني بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: اديب نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مهدي پور هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ايمي پرامين از جمله تركيبات آلي سه حلقه اي مي باشد كه در درمان برخي از بيماري ها از جمله در درمان افسردگي مورد استفاده قرار مي گيرد. با توجه به روند رو به گسترش مصرف قرص هاي ايمي پرامين، ضرورت كنترل كيفي آنبيش از پيش احساس مي شود. كنترل دقيق مقدار ماده موثره و تعيين ميزان ضريب يكنواختي در اين دارو مستلزم استفاده از روش تجزيه اي حساس مي باشد كه از دقت و صحت كافي برخوردار باشد. هدف از انجام اين پژوهش تعيين مقدار ماده موثره و ميزان يكنواختي ايمي پرامين در قرص هاي ۱۰ و ۵۰ ميلي گرمي از طريق راه اندازي و معتبرسازي يك روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا با آشكارساز فلورسانس مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه به طور تصادفي قرص هاي ۱۰ و ۵۰ ميلي گرمي ايمي پرامين از محل توزيع جمع آوري شدند. با توجه به ساختار شيميايي خاص اين دارو از طريق كنترل ساير متغيرهاي شيميايي براي تعيين مقدار ماده موثره و ميزان ضريب يكنواختي در نمونه هاي قرص يك روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بــالا با آشكارسازي فلورسانس راه اندازي و معتبرسازي شد. نتايج اين آزمايشات با نمونه استاندارد دارو مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته هاي پژوهش: نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد كه با استفاده از سيستم كروماتوگرافي با كارايي بالا و آشكارساز فلورسانس مي توان ايمي پرامين را با يك زمان بازداري متوسط ۲ دقيقه تعيين مقدار نمود. حد تشخيص اين روش براي تعيين مقدار ايمي پرامين در فرمولاسيون دارو ۰٫۲ نانوگرم در ميلي ليتر با نسبت سيگنال به نويز ۳ مي باشد. نتايج آزمايشهاي كروماتوگرافي و محاسبه متغيرهاي آماري نشان مي دهد كه نمونه هاي قرص مورد مطالعه از نظر مقدار ماده موثره و ميزان يكنواختي با استانداردهاي تعيين شده از طرف فارماكوپه مطابقت دارند. آزمون آماري t نيز اختلاف معني داري را بين درصد ماده موثره در دو فراورده آزمون و مرجع نشان نمي دهد (P>0.05).
بحث و نتيجه گيري: روش كروماتوگرافي راه اندازي و معتبرسازي شده با آشكارسازي فلورسانس با داشتن دقت و صحت كافي مي تواند در تعيين دقيق مقدار ماده موثره و ميزان يكنواختي دارو مورد استفاده قرار گيرد. روند تغييرات نتايج در آزمايشات درون روزي و بين روزي تعيين مقدار دارو نشان مي دهد كه اين روش از دقت و صحت بالايي برخوردار است. داشتن حد تشخيص پايين، دامنه خطي نسبتا گسترده، دقت و صحت كافي، امكان دستيابي به جداسازي مورد نظر روي پايه پليمري ستون PRP در زمان كوتاه و برخورداري اين روش از استحكام كافي از نكات مثبت روش راه اندازي شده است.